TROMS: Karlsøy har store arealer, men kun 2200 innbyggere. Det er en kommune som i hovedsak livnærer seg på fiskeri og havbruk, ikke minst hvitfiskforedling- og eksport, lakseoppdrett og settefisk. Dette er næringer som ønsker seg mer grønn kraft til nye innovative prosjekter. Innenfor oppdrett er ikke minst NRS, Salmar og Lerøy store i Karlsøy. Disse selskapene har ikke lokale eiere og kommunen får derfor ikke selskapsskatt fra dem.

Vindkraften på Fakken har imidlertid sørget for 5 millioner konsesjonskraft-kroner årlig til kommunekassen.