Direktoratet har i lengre tid behandlet planen til vindpark-eier Øyfjellet Wind AS, etter at omstridte Øyfjellet vindkraftverk i Mosjøen stod klart i 2022.

NVE har godkjent en rekke avbøtende tiltak, som skal gjøre det mulig å flytte rein gjennom vindkraftverket og til vinterbeite.

Dette er ifølge reinbeitedistriktet i området, Jillen-Njaarke, et av de viktigste vinterbeitene for reinen.

Tiltakene omfatter tilrettelegging for transport av rein, etablering av gjerder og stans av enkeltturbiner.