– Vi må trekke lærdom av det høye konfliktnivået mellom reindrift og energi som vi nå ser, fra tilbakemeldingene fra reindrifta selv og ikke minst fra Fosen-saken, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

Etter en lang strid ble det mandag denne uken enighet mellom det samiske samfunnet Sør-Fosen sijte og det delvis statlige eide selskapet Fosen Vind. Økonomisk bidrag, vetorett og tilleggsareal for beite er noen av elementene i avtalen. Det er foreløpig ikke oppnådd enighet i meklingene på Nord-Fosen mellom Nord-Fosen siida og Roan Vind.

Aasland sier at tiltakspakken skal legge til rette for videre utbygging av nødvendig kraft og nett i Midt- og Nord-Norge, samtidig som reindriftas interesser ivaretas.

– Ivareta reindrifta på en bedre måte

Flere andre departementer er også koblet på tiltakspakken, herunder Landbruks- og matdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Klima- og miljødepartementet.

– Vi må ivareta reindrifta på en bedre måte, og samtidig dekke fremtidig energibehov. De nye tiltakene vil legge til rette for et bedre kunnskapsgrunnlag i avveiningen av ulike hensyn, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) sier at regjeringen, i samarbeid med reindrifta, vil finne presise og effektive tiltak for å redusere tap av tamrein til rovvilt.

– Vi skal også gjøre en rask vurdering av tiltak som reduserer rovvilttrykket i reinbeiteområdene før kalvingsperioden våren 2024, sier Bjelland Eriksen.

Oppdaterte kart og veileder

Ett av tiltakene ble varslet i statsbudsjettet: At det skal settes av 0,2 øre per kWh fra vindkraftproduksjon til formål innenfor reindrift og natur. Totalt er det 25 punkter på tiltakslisten.

Blant tiltakene er å bedre oversikten over reindriftas arealbruk gjennom oppdaterte arealbrukskart og distriktsplaner for reindrifta. Regjeringen vil også styrke forskningen på hvilke virkninger bygging og drift av energianlegg har for reindrift, ut over de utredningene som skjer i forbindelse med konkrete konsesjonssaker.

De vil også utarbeide en veileder for behandling av vindkraftverk etter energiloven og plan- og bygningsloven, som skal tydeliggjøre medvirkningen i konsesjonsprosessene.

– Konsultasjonspliktig

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) skriver til NRK at regjeringen har utformet tiltakspakken uten noen form for kontakt med Sametinget. Hun mener gjennomføringen av tiltakene er konsultasjonspliktig.

– Men også beslutningen om hvilke tiltak som er nødvendig for å styrke reindrifta må det konsulteres om, skriver Muotka.

Sameloven inneholder en plikt for staten, fylkeskommuner og kommuner til å konsultere Sametinget og andre samiske interesser i saker som angår dem.

Muotka mener at mange av tiltakene hver for seg er positive, men savner tiltak for distriktene.

– Det er kun ett tiltak om distriktene, og ingen som skal styrke Sametingets kapasitet til å være i prosesser.