I dag kom det en avgjørelse fra Høyesterett knyttet til vindkraftutbygging på Fosen. Avgjørelsen kommer etter en anke over Frostating lagmannsretts beslutning i juni i fjor. I avgjørelsen heter det at vedtaket om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen er kjent ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Vedtaket var enstemmig.

Saken dreier seg om at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i 2010 ga konsesjon til blant annet Roan og Storheia vindkraftverk. Disse to vindkraftverkene ligger innenfor området til Fosen reinbeitedistrikt, hvor Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida utøver reindrift.

Roan vindkraftverk ble satt i drift i 2019 og var da Norges største med 71 turbiner, mens Storheia vindkraftverk sto ferdig i 2020 og ble da Norges største med 80 turbiner. Begge disse ligger innenfor området til Fosen reinbeitedistrikt.

Reineierne gjorde gjeldende at utbyggingen krenker deres rettigheter til kulturutøvelse, men fikk ikke medhold i Olje- og energidepartementet, dermed ble spørsmålet brakt inn for domstolene. Fosen Vind DA fikk likevel tillatelse til å starte byggingen, og vindkraftverkene sto ferdig i henholdsvis 2019 og 2020.

Et element som har stått sentralt, er om utbyggingen krenker reineiernes rettigheter etter Den internasjonale konvensjonen for sivile og politiske rettigheter - artikkel 27. Denne bestemmelsen slår fast at den som tilhører en etnisk, religiøs eller språklig minoritet, ikke skal nektes retten til å dyrke sin kultur sammen med andre medlemmer i gruppen. Det er på det rene at reindrift er en form for vernet kulturutøvelse.

I et sammendrag over avgjørelsen, står det å lese;

"Basert på lagmannsrettens bevisvurdering kom Høyesterett til at vindkraftutbyggingen vil ha en vesentlig negativ effekt på reineiernes mulighet til å utøve sin kultur på Fosen. På den bakgrunn så Høyesterett det slik at reineiernes rettigheter vil være krenket hvis det ikke settes inn tilfredsstillende avbøtende tiltak."

Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen sijte har altså vunnet saken og får dekket sine saksomkostninger. Det betyr at Sør Fosen sijte får 34.438 kroner fra Statnett, 355.625 fra Fosen Vind for Roan vindkraftverk og 2.626.875 fra Fosen Vind for Storheia vindkraftverk. Nord-Fosen sijte får 31.125 fra Statnett, 2.701.961 fra Fosen Vind for Roan vindkraftverk og 449.375 kroner fra Fosen Vind for Storheia vindkraftverk.

Her kan du lese hele avgjørelsen fra Høyesterett.