ANALYSE

11. oktober 2021 avsa Høyesterett den nå så kjente Fosen-dommen, der det blir slått fast at konsesjonene som er gitt til Storheia vindkraftverk og Roan vindkraftverk, er ulovlige fordi utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.