Avtalen skal bidra til å sikre videre reindrift, avbøte driftsmessige ulemper og gi et grunnlag for fortsatt reindriftskultur for Nord-Fosen siida i generasjoner fremover.

– Dette har vært en belastende og vanskelig sak, spesielt for familiene som driver reindrifta på Fosen. Jeg er glad for at partene har blitt enige om en framtidsrettet løsning som ivaretar reindriftas rettigheter. Enigheten mellom partene legger til rette for at også nye generasjoner kan se mulighetene for å videreføre reindrifta, sier energiminister Terje Aasland (Ap) i en melding.

I april 2023 tok Energidepartementet initiativ til en meklingsprosess mellom partene for å løse saken. Denne prosessen har nå ført frem til en avtale mellom partene på Nord-Fosen.

Partene er enige om at avtalen sikrer reindriftens rettigheter etter artikkel 27 i FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter.

Med bakgrunn i avtalen som er inngått mellom partene, er det etter departementets vurdering ikke grunnlag for å iverksette en omgjøring av konsesjonsvedtaket til Roan vindkraftverk.

Departementet innstiller derfor videre behandling av omgjøringssaken.

Etter konsesjonsperioden får Nord-Fosen vetorett

På samme måte som i avtalen på Sør-Fosen som ble inngått før jul, legges det opp til at Nord-Fosen siida skal kunne ta i bruk et tilleggsareal for vinterbeite utenfor Fosen reinbeitedistrikt.

Energidepartementet har allerede satt i gang en utredningsprosess for å identifisere mulige areal som følge av avtalen på Sør-Fosen.

Utredningen utvides til å også inkludere områder for Nord-Fosen. Det tas sikte på at et areal skal kunne tas i bruk av Nord-Fosen siida vinteren 2026/2027.

Nord-Fosen siida samtykker til at Roan Vind gis adgang til å fortsette å benytte området på Roan til vindkraftproduksjon ut konsesjonsperioden.

Etter utløpet av konsesjonsperioden er det avtalt at Nord-Fosen siida får vetorett over vindkraftanleggets videre drift. Det betyr at rettighetshaverne ikke kan søke om forlengelse eller fornyelse av konsesjonen uten samtykke fra Nord-Fosen siida.

Samtidig forplikter Roan Vind seg til å stille et vesentlig økonomisk bidrag til disposisjon for tiltak for reindriften i Nord-Fosen siida.

Fosenaksjonistene er ikke fornøyd

Fosenaksjonistene er ikke fornøyd med regjeringens oppfølging av høyesterettsdommen og sier at avtalen ikke betyr at menneskerettighetsbruddet er opphørt.

Aktivist Ella Marie Hætta Isaksen understreker overfor NTB at det ikke skjer før både Sør- og Nord-Fosen har fått tilgang til gode områder som erstatter tapte vinterbeiter.

– At det skal gå så mange år med menneskerettighetsbrudd i staten Norge er og forblir en total rettskatastrofe som storsamfunnet må ta lærdom av, sier hun i en kommentar til NTB.

Sametingspresidenten: – Det er grunn til å mene at menneskerettsbruddet er brakt til opphør

Sametingspresidenten er glad for avtalen mellom Nord-Fosen siida og Roan Vind og sier det er grunn til å mene at menneskerettsbruddet er brakt til opphør.

– Med avtale både for Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida er det grunn til å mene at menneskerettsbruddet er brakt til opphør, og at avtalen legger et grunnlag for at menneskerettsbruddet kan repareres. Det er derfor avgjørende at staten raskt sikrer det nødvendige tilleggsarealet for begge sijtene, sier sametingspresident Silje K. Muotka i en pressemelding.

Hun sier Sametinget ikke har fått satt seg inn i hele avtalen, men forstår at den inneholder de samme elementene som avtalen for Sør-Fosen siida om økonomisk erstatning og nytt areal for vinterbeite.

– I tillegg har staten forpliktet seg til tre ekstra tiltak. Det ene er at staten skal sette av særskilte midler for styrking av sørsamisk kultur. Det andre er at alle reindriftssiidaer i landet som blir påvirket av vindkraftverk, skal ha 0,1 øre/kWh av vindkraftproduksjonen avsatt direkte til sine siidafond. Det tredje er at staten skal følge opp arealsituasjonen på Fosen slik at reindrifta ikke blir ytterligere skadelidende, og slik at de på et seinere tidspunkt fullt ut kan reetablere seg på Fosen, heter det i pressemeldingen.

Støre: Staten må ta lærdom av Fosen-saken

Statsminister Jonas Gahr Støre sier han er takknemlig for at reindriftsutøverne på Nord-Fosen har gått med på avtalen med Roan Vind.

Støre møtte pressen onsdag ettermiddag for å kommentere avtalen mellom Nord-Fosen siida og Roan Vind.

– Avtalen innebærer at reindriftsnæringen kan videreføres i flere generasjoner, sier Støre, som erkjenner at saken har satt sine spor.

Statsministeren gjentok at han beklager den belastningen saken har medført, og at staten må lære av saken.

– Jeg vil si til familiene, særlig de unge: Det vi har møtt, har gjort inntrykk, og jeg håper nå vi kan se framover mot en god framtid for næringen, sa Støre.

Han håper enigheten legger til rette for at tilliten kan komme tilbake og takker spesielt sametingspresidenten for god dialog. De to skal møtes «i nær framtid».

– Staten skal ta lærdom av denne saken og sørge for at krenkelser ikke skjer igjen. Det handler om bedre dialog, bedre involvering av berørte interesser i samiske områder, sier Støre.