Raskere saksbehandling av kraftkonsesjoner, har vært en av løsningene regjeringen har trukket fram når de skal fortelle hvordan de skal løse kraftkrisen. Fortrinnsvis gjennom å bevilge mer penger til å styrke bemanningen i NVE og OED.

Men å gi kommunene ansvar for en omfattende prosess for arealplanlegging av vindkraftområder vil ikke bidra til raskere behandling av vindkraftsaker, snarere tvert om, mener advokat og spesialist innen plan- og bygningsrett Anders Hilt i advokatfirmaet DLA Piper.

– Historien har vist at vindkraftprosjekter trenger lokal forankring. Men å legge en så tung prosess som en områderegulering på kommunen vil forsinke vindkraft-prosjektene, sier Hilt, og utdyper;

– Vindkraft kommer fortsatt til å være kontroversielt. Det kommer til å være betydelig engasjement, høye stemmer og masse frem og tilbake. Mange av disse kommunene har kanskje en arealplanlegger, andre har ingen.

Mer om det senere.

Regjeringen la nylig fram forslag til lovendringene som skal gi kommunene mer makt i vindkraftsaker (se faktaboks).

Advokat Anders Hilt i DLA Piper Norway DA har jobbet med plan- og bygningsrett hos Fylkesmannen i Oslo og Viken (Statsforvalteren), der han også jobbet med ekspropriasjon av landområder i forbindelse med utbygginger. Foto: DLA Piper

Kort fortalt skal ikke lenger energimyndighetene kunne innvilge konsesjon før kommunen har sagt ja. Kommunen får på sin side ansvar for å regulere områder til vindkraft etter plan- og bygningsloven.

Den siste biten vil legge krevende prosesser til kommuner som kanskje ikke har de største ressursene, tror Hilt, selv om det nye regelverket åpner for at kraftselskap eller andre kan gjennomføre planreguleringen på vegne av kommunen.

Kommunene må uansett gå gjennom mye dokumentasjon og gjøre dype vurderinger i et krevende saksfelt, påpeker Hilt.

– Kommunen må fortsatt gjøre sine egne vurderinger. Det må sitte en saksbehandler som forbereder dette for kommunestyret, de kan ikke bare legge fram et ferdig saksfremlegg fra et kraftselskap. Rådmannen skal komme med en selvstendig innstilling.

Advokaten tror den nye saksbehandlingen vil gi lengre saksbehandlingstid for vindkraftverk, høyere risiko for selskapene og mer kostbare vindkraftprosjekter - uten at det nødvendigvis gir mer forutsigbarhet for innbyggere som berøres av vindparken.

Advokaten er ikke alene om å frykte at vindkraftsaker blir mer krevende å håndtere. Både bransjeaktører og forvaltning forventer etter det Europower forstår at behandlingen av vindkraftsaker blir minst like komplisert og tidkrevende som før.

Årsaken er blant annet at det legges opp til at kommune og og energimyndighet skal kjøre hver sin prosess, konsesjonsbehandling og planregulering, i samme tidsrom.

Hvordan samkjøringen skal foregå i praksis er uklart, mener flere Europower har snakket med.

– Det er åpenbart at det vil ta lengre tid når det er to prosesser som skal kjøres i stedet for en, sier Hilt.

Foreslåtte endringer i energiloven og plan- og bygningsloven
  • NVE ikke kan innvilge konsesjon før etter at kommunen har regulert områder til vindkraft. Det gir i praksis en kommune vetorett i vindkraftsaker, ved at de bare kan la være å regulere områder til vindkraft-utbygging.
  • Staten kan ikke lenger fastsette konsesjon som bindende arealplan, men kan fremdeles vedta statlige arealplaner dersom viktige samfunnsmessige hensyn tilsier det
  • Det innføres krav om områderegulering for vindkraftanlegg og utarbeidelsen av områdereguleringen kan pålegges utvikler
  • Deler av reguleringsprosessen kan etter samråd med kommunen gjennomføres av konsesjonsmyndigheten
  • Når et areal er regulert til vindkraft mister kommunen myndighet til å oppheve eller endre reguleringen dersom det er søkt om konsesjon
Kilde: OED/DLA Piper

Advokaten viser til tidsbruken kommunene har for å regulere boligområder etter plan- og bygningsloven.

– Planprosessen for boliger tar i gjennomsnitt to år. Vindkraftsaker omfatter store mengder med innspill og dokumenter kommunen må behandle. Hvis du føyer til at vindkraftutbygging ofte er aktuelt i mindre kommuner med få ressurser, er det sannsynlig at vindkraft-reguleringen innebærer planprosesser som går langt over vanlig tidsbruk, påpeker Hilt.

Tror mange kommuner vil stille særkrav

Tanken er at energimyndighetene og kommunen skal behandle konsesjonssøknad og arealplan parallelt, og at tidsbruken dermed ikke skal bli lengre enn før. Det tror advokaten i praksis blir vanskelig.

– Det kommer aldri til å bli en parallell saksbehandling, når det er åpenbart at man må gå til kommunen først, før man setter i gang alt det andre, sier Hilt.

Med «alt det andre» tenker advokaten blant annet på at kommunen etter det nye regelverket vil få anledning til å stille en del krav og forutsetninger til vindkraftutbyggingen når de behandler arealplanen. Kommunen kan peke ut inngrepsfrie soner, veigrenser, sette makshøyde for vindturbinene og bestemme hvor de skal være synlige fra.

Advokaten tror mange kommuner vil benytte seg av muligheten til å stille detaljerte krav til vindkraftverk - krav som kan legge store føringer på vindkraftprosjektet.

Høyere risiko for vindkraft-utviklere

– La oss si vindkraft-utvikleren går i gang med et prosjekt der de baserer kalkylen på 20 vindturbiner med en viss høyde og et visst antall megawatt. Så ender du i en situasjon der kommunen konkluderer med 10 vindturbiner og halve høyden. På dette tidspunktet skal utvikler ha gjort klar alle analyser og illustrasjonsplaner. Så kommer kommunen med sine føringer, og du må gjøre kalkylene på nytt, illustrerer advokaten.

Dersom kommunen kommer med plankrav kan dette igjen åpne for at kommunen stiller mer eller mindre rimelige «rekkefølgekrav». Dette er krav som pålegger utvikler å gjøre ting i en bestemt rekkefølge, for eksempel tidspunkt for veiutbygging. Slike krav kan føre til at utvikler må inngå utbyggingsavtaler med kommunen tidligere enn selskapet ellers ville gjort, noe som igjen kan medføre betydelige kostnader for prosjektet.

Å gjøre større eller mindre endringer i vindkraftprosjektet, blir også langt mer krevende enn før. Årsaken er at retten til å gi dispensasjon til vindkraft etter plan- og bygningsloven er kraftig skjerpet inn. Selv om endringene skulle bety økte kraftinntekter både for selskap og vertskommune.

– Vil du flytte en turbin én meter utenfor eksisterende områderegulering, må utvikler gå i gang på nytt. Kommunen må sannsynligvis gjennomføre en ny planendringsprosess med tanke på hvor strengt regime det legges opp til for dispensasjoner, sier Hilt til Europower.

Kan føre til skrinlagte prosjekter

I ytterste konsekvens kan detaljerte krav fra kommunen føre til at et vindkraftprosjekt ikke blir lønnsomt.

– Det er ingen som tvinger utbyggerne til å bygge ut et vindkraftprosjekt om de blir misfornøyd med vedtaket de får. Men det er tapt tid og tapte kostnader, det kan utgjøre en god del penger.

Alternativet er at selskapet venter til etter kommunen har gjort sitt før de detaljplanlegger vindkraftverket. Men da øker tidsbruken enda mer, påpeker advokaten.

– Hvordan mener du vindkraftbehandlingen bør foregå?

– Jeg mener man kunne gjort dette mye enklere ved å beholde mer av prosessen i energiloven. Kommunene kunne beholdt retten til å si nei, men heller fått en ferdig pakke fra NVE som kommunen kan sende på høring og stemme over i kommunestyret. Da ville de sluppet å behandle områdereguleringen selv, mener Hilt.

Lokal forankring viktigst

Fornybar Norge deler bekymringen om at saksbehandligen for vindkraft vil ta lengre tid. Øistein Galaaen i avdeling for analyse og samfunn i Fornybar Norge er redd det nye systemet blir tungrodd for kommuner som ønsker å legge til rette for vindkraft.

– Det er et faktum at det blir flere prosesser som skal koordineres, og det er ikke usannsynlig at det vil føre til mer tidkrevende prosesser. Vi er bekymret for at dette kan ta mer tid rett og slett fordi det er flere prosesser, og fordi det er mange uavklarte spørsmål for hvordan det skal fungere i praksis, sier Galaaen.

– Det viktigste er at man får den lokale forankringen og dialog med berørte miljøinteresser og andre samfunnsinteresser. Hvis ikke vil det uansett gå sakte, sier Galaaen.