– Det blir stadig viktigere å sette datasikkerhet høyt på dagsorden, sier seksjonsleder Eldri Holo i NVE til Europower.

NVE har forsket på IKT-sikkerheten i bransjen, og har nå kommet med en rapport om funnene. 117 selskaper i kraftbransjen har deltatt i undersøkelsen, men av ulike årsaker har man bare fullstendige data fra 62 av disse.

Ifølge NVE viser undersøkelsen at mange av disse selskapene ikke har iverksatt tiltak som forventet og som er i tråd med kravene i kraftberedskapsforskriften. Denne bygger på NSMs (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet) grunnprinsipper for IKT-sikkerhet.

Mer krevende og avanserte angrep

– Det er alvorlig, ikke minst fordi truslene blir stadig mer krevende og angrepsmetodene mer avanserte, sier hun.

Holo peker på analyser fra NSM som viser at antall cyberangrep øker kraftig. I tillegg øker digitaliseringen, og kraftbransjen deltar blant annet i innovasjonsprosjekter som ikke alltid har tilstrekkelig fokus på sikkerhet.

– Samtidig er også bransjen i endring, ikke minst med fusjoner og utskillinger av selskaper, noe som gjør bildet mer uoversiktlig. Det øker sårbarheten, noe som igjen krever økt fokus på sikkerhetsarbeidet.

Konsekvenser for driften

8 prosent av selskapene oppgir at de har opplevd uønskede sikkerhetshendelser i administrative IKT-systemer som har hatt konsekvenser for driften. 3 prosent har hatt uønskede hendelser i driftskontrollsystemet, men disse skyldes ikke angrep utenfra.

Holo understreker at det kan være mørketall her, da ikke alle har like gode systemer for overvåkning.

Leverandørkjeder mest sårbart

Det kommer også fram i undersøkelsen at selskapenes leverandørkjeder er det meste sårbare punktet. Det er som oftest via disse at angriperne kommer seg inn.

– Altfor mange har ikke oversikt over utstyret og systemene de har og heller ikke over alle leverandørene. Det er fundamentalt å ha denne oversikten. Hvis ikke vet man ikke hvilke systemer man skal følge opp for å begrense sårbarheten, sier Holo.

Hun peker på at verken undersøkelsen eller erfaring fra tilsyn viser at det er noen typer av virksomheter som utmerker seg i noen retning.