GRUE KOMMUNE, Innlandet: – På denne delen, opp mot jernbanen, tenker vi at det skal komme ny industri. Området herfra og ned vil vi regulere til energiformål.

Ordfører i Grue, Rune Grenberg (Ap), peker og viser kommunens planer for det store grøntarealet foran oss. I det fuktige høstværet minner området nesten om våtmark. Vi er på Grindermoen, et område som ligger langs Solørbanen og Riksvei 2, ikke langt fra Kirkenær. Der har ordføreren, kommuneadministrasjonen og Haugaland Krafts nye solkraftselskap Endra nettopp holdt en pressekonferanse - med en eneste frammøtt journalist: Europower.

– Det vi gjør nå, er å ta styringen på solkraftutbyggingen. Vi jobber også med kommuneplanens arealdel, der vi tenker på energiutbygging underveis. Det er viktig for oss å se dette i en helhetlig sammenheng, sier Grenberg.

Det er allerede klart at to områder skal settes av til energiproduksjon.

Ordføreren har nettopp signert en avtale om utbygging av solkraft på kommunens grunn med Haugaland Krafts nye solselskap. Endra gikk seirende ut av kommunens anbudsrunde, i tett konkurranse med en rekke andre kraftaktører.

Men Grue er også lokalitet for det som per dags dato er det største innmeldte solkraftanlegget på bakkeplan i Norge. Dette gigantanlegget er imidlertid ikke omfattet av kommunens planer. Mer om det senere.

Tunge og seriøse aktører

Det hele startet tidligere i år da telefonen begynte å ringe hos kommuneadministrasjonen. Flere store kraftaktører ville undersøke muligheten for å bygge solkraftverk i Grue.

– Vi hadde en håndfull aktører som tok kontakt før vi tok regien selv og la ut dette anbudet. Det var veldig tunge og seriøse aktører. Flertallet ble med inn i anbudsrunden, forteller Haakon Gjems, næringsrådgiver i Grue kommune. Samtlige aktører hadde nordiske eiere, forteller han.

Den store interessen førte til at kommunen innkalte til et folkemøte for solkraft i slutten av mars i år. Der opplevde kommunen at de fikk klarsignal om å gå videre med anbudsplanene.

Fem bud

– Vi fikk inn anbud fra totalt fem aktører. I tillegg var det noen aktører i som kom i etterkant og gikk glipp av søknadsfristen, men vi var tydelig på at vi fulgte spilleregler vi hadde satt. Det er tydelig en bransje med nye aktører, sier kommunens næringsrådgiver Gjems.

Næringsrådgiver i Grue kommune, Haakon Gjems. Foto: Jannicke Nilsen

Solenergiklyngen kjenner ikke til andre kommuner som har gjennomført en lignende anbudsrunde for solkraft.

– Grue kommune har kjørt en lang, grundig og profesjonell prosess, og sørget for dialog med innbyggere og næringsliv. Innlandet er et underskuddsområde og Grue tar ansvar, sier administrerende direktør Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen, som selv deltok på folkemøtet i våres.

Vil ha styring på utbyggingen

Bakteppet for Grue kommunes solkraftplaner skyldes ikke bare eksterne henvendelser, ifølge ordføreren. Han viser til Energikommisjonens budskap om «mer av alt raskere», og Kraftløftet i regi av trepartssamarbeidet mellom NHO, LO og regjeringen.

Den ferske Thema-gjennomgangen Kraftløftet Innlandet anslo nylig at det er behov for 418 GWh ny kraftproduksjon og et effektbehov på 263 MW regionen i 2030. Anslaget er laget med utgangspunkt i behovet til 25 bedrifter.

– Vi opplever at det er velvilje blant innbyggerne i Grue til å være med på et slik løft. Samtidig skjer den første solkraftutbyggingen på et område vi har regulert til industri, og det bygges ikke ut solkraft på hele området. Det vil være ledige industritomter igjen, utdyper ordføreren.

Kommunedirektør Ole Frode Mikkelsgård mener beslutningen om anbudsrunde var enkel.

Flere kommuner bør vurdere Grues tilnæming, sier kommunedirektør Ole Frode Mikkelsgård. Foto: Jannicke Nilsen

– For oss er det veldig logisk å gjøre det på denne måten. Jeg synes nesten det er litt rart at ikke flere kommuner tenker på denne måten og tar styringen. Det er en blanding av å ta samfunnsansvar, samtidig som du ser mulighetene for videreutvikling av lokalsamfunnet - uten at du får de samme konfliktlinjene i vindkraft, sier Mikkelsgård.

Får tilgang på to områder

Solkraftavtalen med Endra gjelder et areal på 130 mål, noe som betyr at det ikke blir et veldig stort anlegg. Men, går alt etter planen, blir det første kraftverket starten på en langt større utbygging. Avtalen inkluderer muligheten til å bygge ut nok solkraftverk på et skogsområde et annet sted i kommunen, ved Frysjøen. Dette arealet er 6-800 mål, nær sju ganger så stort. Her vil Endra i neste omgang utrede storskala solkraft i kombinasjon med hydrogenproduksjon.

Hvor stort det første, mindre anlegget blir, er foreløpig ikke klart.

– Av respekt for prosessen må vi komme tilbake til det. Vi er i designfasen av solparken på Grinder nå, og må få verifisert data. Hvor stor parken blir får fremtiden vise, vi må også se på kapasitet i nettet og hvilke løsninger vi må velge, sier Akif Papas, forretningsutvikler i Endra.

Grinder solkraftverk er den lille blå firkanten til venstre. Pilen peker mot nærmeste trafostasjon. Endra har også sikret seg opsjon på leie av Bekka (det grønne arealet på 1636,3 m2), der de kan få tilgang til 8-900 mål. De andre arealene merket grønt viser kommunal eiendom Foto: Grue kommune

At Endra er heleid av Haugaland Kraft, som eies av kommuner mellom Bergen og Stavanger, svekket ikke Endras søknad, ifølge ordføreren. For Endra var det heller ikke aktuelt å søke uten å vite at de hadde klarsignal fra befolkningen.

Endra: – Vi er konfliktsky

– Mange spør hvorfor vi vil bygge det første solkraftverket i Innlandet, så langt hjemmefra. Det er nettopp fordi vi likte tilnærmingen til Grue kommune. De fikk tidlig avsjekk med lokal aksept, de hadde allmøter og stilte klare krav til utbyggerne. Det matcher oss godt. Vi er konfliktsky, vi trekker oss tilbake hvis vi ser at innbyggere og andre er imot våre planer, sier Papas.

Hold deg oppdatert!
Få de viktigste nyhetene og analysene om kraftbransjen fra Europower direkte til mobilen.

For Endra er det et poeng å starte i det små. Fra før har selskapet levert melding til NVE om et annet solkraftprosjekt. Dette er Him solkraftverk i Vindafjord i Rogaland. Her vil selskapet bygge et anlegg med en estimert årsproduksjon på 3,4 GWh i et nedlagt avfallsdeponi.

– Vi ønsker å bygge smått til å begynne med. Veldig mange konkurrenter går bredt ut søker om 2-3 kvadratkilometer areal. Det tror vi er oppskriften på å skape mye konflikt, og kanskje en «Motsol-organisasjon». Det er vi bekymret for, derfor ønsker vi å trå varsomt, utdyper Papas.

Forventer ikke diskusjon

Ordføreren forventer ikke politisk diskusjon om utbygging av solkraft på det store området ved Fryssjøen i forbindelse med arealplanen.

– Nei , disse to arealene vi nå har identifisert, er det politisk oppslutning om. Så vet vi at det kan komme andre prosjekter ut over det vi har styringen på. Men for oss blir det viktig å få dette inn i kommuneplanen, slik at vi er i stand til å styre utviklingen, sier Grenberg, og viser til nok en utvikler som har vist interesse for å bygge ut solkraft i kommunen - et prosjekt som for tiden er Norges største planlagte solkraftverk.

– Hva med vindkraft, er det noe dere har vurdert?

Kommunen ble nedringt av nordiske kraftaktører. Løsningen ble anbudsrunde forteller Rune Grenberg, ordfører i Grue kommune. Foto: Jannicke Nilsen

– Vi er i hjertet av Finnskogen, nasjonalt kjent som et uberørt villmarksområde med en helt klar egenverdi. Å gripe inn med store naturinngrep over høydedragene mot Finnskogen, ville nok vært veldig kontroversielt hos oss og andre som har et forhold til Finnskogen. Det har også politikere gitt tydelig uttrykk for. Finnskogen er dessuten kjerneområde for den skogfinske minoriteten, som vi har et nasjonalt ansvar for, sier Grenberg.

Ikke råd til å eie selv

Grue kommune har versert på listen over Norges fattigste kommuner. Opprinnelig ønsket kommunen å være medeier i solkraftverket. Det hadde de ikke økonomi til.

– Vi har ikke en økonomisk situasjon i kommunen i dag til at vi kunne gjøre det. Så har vi likevel en opsjon til å gå inn på eiersiden på et senere tidspunkt. Det er vi glad for at vi har fått på plass. Så får vi se om de økonomiske rammebetingelsene gjør det mulig, sier kommunedirektøren.

Grue har mulighet til å gå inn og ta en eierandel inntil 49 prosent.

Samtidig har kommunen sikret seg inntekter fra det kommende solkraftverket. Avtalen med Endra er en såkalt kombinasjonavtale, der Endra både betaler et årlig leievederlag og en prosentvis andel av inntektene fra kraftproduksjonen. Hvor stor prosent, vil ikke partene offentliggjøre.

Her vil Endra bygge det første solkraftverket i Grue. Prosjektet heter Grinder solpark. Men det er langt større planer i kommunen. Foto: Jannicke Nilsen

– Vi føler vi har gjort et godt valg. For oss har det vært viktig å få en gunstig økonomisk avtale for kommunen. Det er ikke til å stikke under en stol. Der har Endra åpenbart vært konkurransedyktige, sier ordføreren.

Valgte ikke kun ut fra pris

Å ta stilling til anbud som som tok utgangspunkt i framtidig strømpris, var ikke hverdagskost for kommunen.

– Det ble gitt anbudspriser basert på strømpris. Det er vanskelig for oss som kommune å spå hva den vil være om 20 år. Det har vi ikke forutsetninger for, så vi måtte være konservative og forsiktige. Anbudene ble gitt med ulike forutsetninger. Hvis strømprisen blir veldig høy, er det sikkert andre som var bedre, men det var en helhetsvurdering, sier næringsrådgiver Gjems.

– Det var viktig for oss å få inn en aktør med gjennomføringskraft, en vi har høy grad av tillit til og som tar hensyn til de lokale behovene. Vi føler oss trygge på at vi har funnet et selskap som forstår samfunnsansvaret. Det har vært veldig, veldig viktig for oss. Den politiske forankringen vi nå har politisk og administrativt, må forvaltes på en god måte, sier ordføreren.

– Hvilke andre forhold enn pris la dere vekt på når dere vurderte anbudene?

– Vi la en del vekt på opprydding, hva som skjer med solkraftverket når leieperioden går ut, slik at vi har en sikkerhet for hva som skjer da. Og noen andre ting, sier næringsrådgiveren.

Gigantanlegg meldt til NVE

Som Europower tidligere har skrevet, har det svenske utviklerselskapet Landinfra Energy AB sendt melding til NVE om et solkraftverk på 265 MW over hele 3441 dekar i Grue kommune. Tomten ligger vest for Glomma på andre siden for Kirkenær. Prosjektet, som har fått navnet Domma solkraftverk, er så langt det største solkraftverket NVE har mottatt melding om.

Landinfra Energy AB deltok ikke i kommunens anbudsrunde. Kommunedirektøren opplyser at de kjenner lite til det svenske utviklerselskapets planer.

– Når vi har hatt allmøter og utlysning, og vi har åpent invitert aktører til å ta kontakt, så er det litt overraskende at vi ikke har blitt kontaktet av denne aktøren, sier kommunedirektør Mikkelsgård.

Den gule firkanten viser hvor svenske Landinfra Energy AB vil bygge Domma solkraftverk. Foto: Landinfra AB

Ifølge næringsrådgiver Gjems tok Landinfra kontakt i mai med ønske om å presentere prosjektet for kommunen på kort varsel. Tidspunktet passet ikke for kommunen.

– Jeg fikk forståelsen av at det var en orienteringssak til kommunen, ikke en sondering av terrenget og sikre forankring. De hadde tatt kontakt med grunneier først. Det er en litt annen tilnærming, sier Gjems.

Foreløpig ikke inne i arealplanen

Tomten som Landinfra Energy AB har sikret seg adgang til, er foreløpig ikke inne på kommunens arealplan, ifølge ordføreren.

– Vi er inne i saksbehandlingen av arealplanen nå, og jeg vet ikke hvor dypt jeg skal gå inn i det, men vi har hatt en behandling av innspill til planen. Dette området er foreløpig ikke lagt inn.

– Betyr det at prosjektet ikke er ønsket?

– Det er i hvert fall ikke med til videre vurdering. Men areaplanen skal behandles politisk og blir ikke vedtatt ferdig før til høsten, så jeg regner med at alle områdene skal vurderes flere ganger underveis, sier Grenberg.

Vil ta kontakt med kommunen

Administrerende direktør Marcus Landelin i Landinfra Energy AB vil ikke kommentere kommunedirektørens uttalelser om at de kjenner lite til selskapets planer for Domma solkraftverk.

– Det er et ledd i prosessen med NVE der kommunen må gi sine innspill på hvordan de ser på anlegget. Vi er kjent med at NVE har innledet behandlingen av meldingen, sier Landelin og fortsetter:

– Vi ser at området er egnet, og vi er av den oppfatningen av at kommunen også mener det. Det er vårt bilde av saken. Det å sikre at Grue kommune har mest mulig informasjon om prosjektet er utrolig viktig for oss, og vi vil derfor ta direkte kontakt med kommunedirektøren for å sikre at det ikke har blitt noen misforståelser i saken, sier Landelin.

Innlandet attraktivt for solutviklere

Det er ikke bare Grue kommune som blir beilet av solkraftaktører. Lavere leiepriser i Innlandet enn lengre sør i landet er trolig noe av forklaringen på at flere Innlands-kommuner opplever lignende interesse, tror kommunen.

– Det virker som interessen er stor over hele Innlandet, flere nabokommuner blir kontaktet. Det kan være billige leieavtaler som lokker, sier Gjems.