Europower har gått gjennom energipolitikken til hvert enkelt stortingsparti. Selvfølgeligheter er luket bort, vi har i stedet funnet frem punktene hvor partiene skiller seg ut og tar klare standpunkt. Linker til de andre partiene ligger i spalten til venstre.

I dag: Ap

Hjemfall på vindkraft er ny politikk for Ap, kopiert fra Sp. I utgangspunktet er hjemfall på vindkraft et helt

uforståelig grep, for hva skal det egentlig være hjemfall på?

Konsesjoner som uansett bare er gyldig i 30 år? Utrangerte vindturbiner som har passert teknisk levetid? Eller er arealer eid av grunneiere som konsesjonen krever skal tilbakeføres til naturlig tilstand?

Dette forklarer ikke Ap, de antyder bare en utredning. Punktet fremstår dermed som ren populisme for å tekke vindkraft-motstanderne.

Ap ønsker videre å «…sette ned en energikommisjon for å kartlegge energibehovene i fremtiden».

Dagens statsråd Tina Bru (H) har nettopp levert sin energimelding som ser kraftproduksjon og kraftforbruk i sammenheng. I tillegg er et eget utvalg i arbeid som ser på hvordan elektrifiseringen kan skje raskere, men Ap vil altså nedsette en egen kommisjon.

Verdt å merke seg er partiet vil gjøre «…Equinor og Statkraft til lokomotiver innen henholdsvis blå og grønn hydrogen…». Dette er i tråd med det Ap har varslet en stund, men partiprogrammet forklarer ikke hvordan Statkraft skal gjøres til et hydrogen-lokomotiv.

Skal selskapet styres mer politisk, og ikke selv ta sine kommersielle avgjørelser? Det sier Ap ikke noe om i valgprogrammet.

Punkter i Ap sitt valgprogram:

I valgprogrammet går Ap inn for å sette ned en energikommisjon - hva enn det måtte bety. Foto: Arbeiderpartiet
  • Utrede en hjemfallsordning for vindkraft.
  • Det må vurderes hvordan vi kan stramme inn på muligheten for kjøp og salg av konsesjoner slik at ansvaret for det enkelte prosjekt blir tydeligere og norsk eierskap sikres.
  • Sette ned en energikommisjon for å kartlegge energibehovene i fremtiden, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft.
  • Innføre en utjevningsordning som bidrar til jevnere nettleie i hele landet.
  • At arealplaner for nye vindkraftanlegg på land behandles etter plan- og bygningsloven.
  • Stramme inn på adgangen til avvik mellom gitt konsesjon og faktisk utbygging.
  • Sørge for at alle utenlandsforbindelser for kraft eies og driftes av Statnett.
  • Satse på blå og grønn hydrogen som en ny stor eksportnæring for Norge ved å ha som mål å produsere 400.000 tonn ren hydrogen årlig innen 2030.
  • Sørge for videre elektrifisering av nye og eksisterende (olje)felt. Elektrifiseringen av sokkelen skal i størst mulig grad skje med havvind.

Hele partiprogrammet til Ap kan leses her.