Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens analyser og synspunkter.

Legg merke til disse setningene:

  • Det skjer nå vesentlige endringer i flere av forholdene som påvirker den norske kraftforsyningen både på produksjons- og forbrukssiden. Endringene skjer både i og utenfor Norge.
  • Det norske kraftsystemet er mer sårbart enn tidligere for uventede hendelser, også utover værvariasjoner. Tilknytning til andre land gir Norge gevinster ved værmessige variasjoner i det norske og nordiske kraftsystemet.
  • Det kan bli aktuelt med økt utvekslingskapasitet i framtiden, men det vil ligge flere år fram i tid.