– Effektbalansen må styrkes, skriver Statnett i et brev til OED. Brevet er smekkfullt av advarsler om utviklingen i det norske kraftsystemet.

I rene fakta kommer det ikke frem noe annet enn det Statnett presenterte i sin kortsiktige markedsanalyse i november. Statnett har likevel sendt et eget brev til departementet for å understreke alvoret.

– Vi går mot negativ effekt- og energibalanse i løpet av få år. I deler av landet vil dette føre til perioder med svært høye priser, heter det i brevet.

Statnett skriver at kraftmarkedet er det viktigste verktøyet for å sikre balanse mellom forbruk og produksjon.

– Om forbruket ikke responderer på de høye prisene, vil det oppstå situasjoner hvor vi ikke er i stand til å balansere uten å koble ut forbruk, står det.

– Viktig at markedet får fungere

Kontrasten til en del forslag fra stortingspolitikere er slående. Mens politikerne - særlig fra opposisjonen - tilsynelatende kun er opptatt av lavere priser, påpeker Statnett viktigheten av prismekanismene.

– Kraftmarkedet er vårt viktigste verktøy for å sikre balanse, står det i brevet.

Ulike opposisjonsparti har det siste halve året kommet med en lang rekke forslag som på ulike reguleringer skal redusere strømprisen.

Det siste forslaget i rekken er Frp som vil lage egne prisområder rundt utenlandskablene, for å «…distansere norske strømkunder fra det europeiske markedet».

Tittelen på brevet er «Knapphet på energi og effekt om få år».

Statnett ser stikk motsatt på situasjonen. Mens politikerne er opptatt av strømprisen, er Statnett bekymret for forsyningen. I brevet argumenteres det for at kraftmarkedet må få virke:

– Det viktigste verktøyet for å sikre balanse, er kraftmarkedet. Over tid vil kraftprisene stige slik at forbruksveksten bremses, skriver konserndirektør Gunnar G. Løvås som har signert brevet.

Han påpeker at i perioder med knapphet, vil kraftmarkedet sørge for et prisnivå som sikrer at mange nok reduserer forbruket sitt.

– Det er derfor viktig at markedet får fungere, heter det i brevet.

Altså helt motsatt av alle forslagene om å redusere prisen gjennom reguleringer.

– Kraftprisen vil bli svært høy

I tillegg til oppfordringen om å ikke tukle med markedsmodellen, er Statnett tydelig på at det norske kraftsystemet må forsterkes. De minner om at den norske kraftbalansen forventes å bli negativ om fire år.

Brevet er signert Gunnar Løvås, konserndirektør for kraftsystem og marked i Statnett. Foto: Bjørg Davidsen

– Med gradvis mer negativ energibalanse vil Norge bli avhengig av import, og gjennomsnittlig kraftpris i Norge vil øke relativt til våre naboland, skriver Løvås.

På en enda kortere tidshorisont er Statnett mest bekymret for effekt, altså å kunne levere nok strøm når forbruket er aller størst.

– Effektknapphet blir den første utfordringen i praksis. Hovedutfordringen i årene framover, blir å sikre effektbalansen i kuldeperioder med lite vindkraftproduksjon, heter det i brevet.

Det påpekes at det fortsatt er gode muligheter for å importere kraft fra naboland.

– Men i kuldeperioder med lite vindkraftproduksjon, vil kraftprisen bli svært høy, skriver Løvås.

– Må øke kraftproduksjonen

I brevet kommer Statnett med et klart råd:

– Effektbalansen må styrkes. Den åpenbart beste løsningen for Norge er å øke tilgangen på effekt fra vannkraftverkene gjennom effektutvidelser, er rådet.

Med utgangspunkt i at etterspørselen etter strøm øker, ser Statnett ikke for seg at det vil være mulig å til enhver tid levere nok kraft. Det gjelder særlig NO1, NO3 og den nordligste delen av NO4:

– Det vil i perioder ikke være mulig å levere energi til alle forbruksønsker. Summen av tilgjengelig produksjon og mulighet for import fra naboområder, vil ikke være stor nok til å dekke forventet forbruk, skriver Løvås.

Regjeringens satsing på havvind er ikke nok for å løse problemene:

– Myndighetene må stimulere til økt kraftproduksjon, både energi og effekt, også utover satsingen på havvind, står det i brevet.

Tvangsmessige virkemidler

Statnett varsler at knapphet på strøm vil føre til «…svært høye prisnivåer» - uten at dette er tallfestet. Statnett antar at svært høye priser vil tvinge både eksisterende og fremtidige strømkunder til å redusere forbruket.

Men hvis ikke prispresset er nok, må det tvang til:

– Alternativet er at Statnett som systemansvarlig i korte perioder må sørge for at forbruk reduseres enten gjennom balansemarkedet eller med tvangsmessige virkemidler, skriver Løvås.

Et tvangsmiddel kan være å si nei til ny industri:

– Da vil vi trolig på et tidspunkt måtte innføre tilknytningsstopp for stort industriforbruk i deler av landet, skriver han.

Brevet avsluttes med en diskré bønn om at politikerne ikke må finne på noe dumt:

– Statnett ønsker en tett dialog med myndighetene fremover for å sikre en felles forståelse av de utfordringer kraftsystemet står overfor i de kommende årene, avslutter Løvås.

Brevet ligger ikke ute på nettet, men kan bestilles gjennom departementets postjournal.