I november sendte regjeringen ut forslag om strengere regulering av strømsalg. Høringsfristen går ut i dag, onsdag.

I sitt høringsinnspill beskriver Forbrukertilsynet en bransje som sliter voldsomt med å følge loven.

– Inntrykket er at de fleste utfordringene i dagens strømmarked mer enn noe annet skyldes uvitenhet hos strømselskapene, skriver tilsynet.

Regjeringen foreslår regelendringer og innstramminger, men i følge Forbrukertilsynet er det største problemet at tilsynet ikke har ressurser til å følge opp en bransje som ikke klarer å følge regler.

– Hovedutfordringen i dagens strømmarked er ikke et ufullstendig regelverk, men Forbrukertilsynets relativt knappe ressurser til å drive veiledning og håndheving, skriver de.

Forbrukertilsynet må ikke forveksles med Forbrukerrådet. Sistnevnte kjemper for forbrukernes rettigheter, mens tilsynet har en mer formell rolle og kan sanksjonere selskapene ved regelbrudd.

– Har vanskeligheter med å forstå

Ifølge Forbrukertilsynet har strømsalgselskapene problemer med å forstå reglene.

– Inntrykket er at aktørene opplever regelverket som komplisert og skjønnsmessig, hvilket medfører at vi må gå svært konkret til verks når vi gir veiledning. Dette er ressurskrevende, skriver de.

Men til tross for hjelpen, klarer ikke selskapene å følge regelboken:

– Selv når vi går svært konkret til verks i å gi veiledning, opplever vi at aktørene har vanskeligheter med å forstå hva de må gjøre for å sikre etterlevelse av regelverket, heter det i notatet.

Forbrukertilsynet legger til at det oftest er uvitenhet som er bakgrunn for regelbruddene:

– Vi ser dette ved at flesteparten av strømselskapene som vi tar opp en sak med, innretter seg frivillig i tråd med Forbrukertilsynets forståelse av regelverket. Når det er sagt, skjer dette ofte først etter at Forbrukertilsynet har brukt ressurser til å gi omfattende veiledning eller varsel om vedtak, heter det i notatet.

Fant regelbrudd hos samtlige

Tilsynet bruker en kontroll våren 2023 som eksempel på hvor dårlig det står til. Da ble de 20 største selskapene sjekket, blant annet opp mot markedsføringsloven.

– Resultatet av kontrollen var nedslående. Vi fant brudd på regelverket hos samtlige kontrollerte, oppsummerer tilsynet.

Etaten skriver at de deler departementenes syn på at det er utfordringer i strømsalgbransjen.

– Vi har de siste årene mottatt et meget stort antall tips og klager fra forbrukere og andre mot strømbransjen. Henvendelsene er mange og mangeartede, og reiser ofte komplekse problemstillinger, skriver de.

Kontroller avslører gang på gang regelbrudd.

– Vi har gjennom enkeltsaker og koordinerte kontroller avdekket mange brudd på regelverket som vi fører tilsyn med, herunder villedende og urimelig handelspraksis og urimelige avtalevilkår, skriver de.

Må bedre seg betraktelig

I et annet notat - som handler om tilbaketrekking av konsesjoner - gjentar Forbrukertilsynet budskapet om at det ikke står bra til:

– Med grunnlag i de forbrukerutfordringene vi ser i strømmarkedet per nå, er det grunn til å tro at Forbrukertilsynet fremover vil fatte flere vedtak mot strømleverandører, med mindre nivået for innrettelse etter grunnleggende forbrukervernregler bedrer seg betraktelig i nærmeste fremtid, skriver de.

Dette er i tråd med advarselen bransjen fikk på Markedskonferansen i november.

Hold deg oppdatert!
Få de viktigste nyhetene og analysene om kraftbransjen fra Europower direkte til mobilen.

Der sa Forbrukertilsynet at «det vil smelle» hvis ikke selskapene i løpet av 2024 får orden på forvaltningsavtaler, avtalevilkår og telefonsalg.

– Dere som er i salen er heldige. Dere får en advarsel på forhånd, uttalte underdirektør Tonje Drevland.

Informasjon på varig medium

I høringsinnspillet støtter Forbrukertilsynet i all hovedsak forslagene fra regjeringen. De kommer med en rekke endringsforslag, men de fleste er bare juridiske teknikaliteter.

På ett punkt foreslår de imidlertid en substansiell endring. Det gjelder regjeringens forslag om å innføre en «nedkjølingsperiode».

Nedkjølingsperiode innebærer at ved oppsøkende salg av strømavtaler (telefonsalg, gatesalg, butikksalg etc.) kan det ikke signeres en avtale før 24 timer senere.

Hensikten er at kunden skal få anledning til å vurdere innholdet i avtalen.

Forbrukertilsynet mener at det må spesifiseres hvilken informasjon kundene skal få, og hvordan den skal kommuniseres.

– Et krav om at forbrukeren får tilbudet på et varig medium, vil gjøre det betydelig enklere for forbruker å sammenligne avtalen med andre avtaler, og sikre dokumentasjon ved eventuelt senere tvist, heter det i notatet.

– Provisjon en betydelig risiko

Tilsynet mener altså at muntlig informasjon ikke er nok.

– Telefonsalg, dørsalg og butikksalg er muntlige salgsformer som ofte kjennetegnes ved at selger får provisjon. Dette innebærer en betydelig risiko for at informasjonen som selger gir, ikke omfatter alle vesentlige opplysninger som forbrukerne trenger for å kunne ta en informert økonomisk beslutning, skriver de

Tilsynet spesifiserer ikke begrepet «varig medium», men en naturlig tolkning er skriftlig kommunikasjon - for eksempel i en e-post.

– Vi foreslår at det stilles krav om at kraftleverandøren må angi hvor lenge kraftleverandøren er bundet av tilbudet og at dette kommuniseres på et varig medium til forbrukeren samtidig med tilbudet, slik at ikke kraftleverandøren vil kunne bruke tidsmomentet til å presse forbrukeren til å ta et valg, skriver tilsynet.