Gilja Vindkraftverk AS, som eies av Fred Olsen Renewables, har en konsesjonen 135 MW installert kapasitet med en estimert årlig produksjon på 435 GWh, tilsvarende forbruket til omtrent 21750 norske husholdninger.

Det er lagt opp til 24 turbiner, med mulighet for 45, rundt Vallresknuten, i nærheten av Giljastølen

Peker på uavklarte forhold

Konsesjon for Gilja ble innvilget sommeren 2013 og oppstarten skulle etter planen skje i løpet av 2021. Men for knapt to år siden søkte selskapet om forlenget frist for idriftsettelse. NVE avslo søknaden og oversendte den til OED i april i fjor. OED stadfester nå NVEs avslag på søknaden fra vindkraftverket.

Departementet peker på at det er flere forhold i prosjektet som er uavklart. Det er også lagt vekt på at Gjesdal kommune støtter NVEs avslag, og at kommunen har avslått søknad om dispensasjon fra kommuneplanen.

Økende motstand

Friestad vindkraftverk, som eies av Solvind AS, fikk konsesjon i 2010. Departementet påpeker i en melding at mye har endret seg siden den gang. Blant annet har vindkraftutbygging i Rogaland og Agder har økt vesentlig, mens Friestad er planlagt i et område som ikke er bygget ut.

I tillegg trekkes det fram økende motstand lokalt og at ikke kommunen ønsker kraftverket. Prosjektet ble planlagt med med fire mindre turbiner, men det er erstattet med én mellomstor.

I vedtaket fra OED heter det: "Vurderinger av samlet belastning tilsier derfor etter departementets vurdering en annen konklusjon enn i 2010." Friestad-prosjektet får dermed ikke innvilget sin søknad om konsesjonsendring og heller ikke utsatt driftsstarten.