Barne- og familiedepartementet (BFD) har varslet at fra 1. november vil det være strengere krav for hvordan strømavtaler presenteres.

At det er BDF som håndterer denne saken henger sammen med at forbrukersaker sorterer under dette departementet.

Samtidig har Olje- og energidepartementet (OED) varslet at fra samme dato vil det være nye krav til hvordan strømregningen skal se ut.

Bakgrunnen er at Stortinget i mai 2021 vedtok ulike tiltak for å gjøre strømavtaler og strømregninger mer forståelige for vanlige forbrukere. Nå setter regjeringen vedtakene ut i live ved å gjøre forskriftsendringer.

Skal man ha oversikt over endringene må man sette seg inn i to forskrifter: Prisopplysningsforskriften og Avregningsforskriften. Egentlig har disse to forskriftene mye lengre navn, men vi nøyer oss med kortversjonen.

Strengere regler for presentasjon

Strømsalg-selskapene vil få sju nye krav å forholde seg til. Fire krav som dreier seg om markedsføring og presentasjon, og tre krav til utforming av fakturaen.

Først kravene til ny presentasjon, som reguleres av Prisopplysningsforskriften:

  • Det blir strengere krav til opplysninger om pris, varighet og avtaletype.
  • Det blir plikt til å vise til Forbrukerrådet sin strømprisportal. Ved digital markedsføring og presentasjon skal det legges inn en hyperlink til strømprisportalen.
  • Varslingsfristen for endringer av avtaler blir mer enn doblet, fra 14 til 30 dager.
  • Det blir plikt til å gjøre priser på tidligere strømavtaler tilgjengelig, for eksempel på nettsiden. Alle operative avtaler skal listes opp, selv om det ikke mulig å velge disse avtalene lenger.

Detaljerte krav

Den nye forskriften har ikke trådt i kraft ennå, men er tilgjengelig på Lovdata. Her er alle punktene over spesifisert i detalj. Det er for eksempel listet opp 7-8 konkrete opplysninger som skal være med i all markedsføring av strømavtaler.

Et annet krav er endringer av strømavtaler skal varsles direkte via e-post og/eller SMS. Nå vil det ikke lenger være lov å kun varsle en endring på leverandørens nettside.

Kravet om å gjøre priser på alle operative avtaler tilgjengelig, er nøye spesifisert i en egen paragraf:

  • § 21: Kraftleverandøren skal ha oppdatert prisliste lett tilgjengelig på det stedet eller i de kanaler der forbrukeren kan inngå kraftavtaler. Har kraftleverandøren hjemmeside, skal oppdatert prisliste også fremgå der. Opplysningene i prislisten skal presenteres på en klar og tydelig måte. Prislisten skal inneholde en samlet oversikt over priser og vilkår for alle kraftleverandørens ulike kraftavtaler, herunder kraftavtaler som ikke lenger tilbys, men som kraftleverandøren har aktive kundeforhold på.

Påslaget må tallfestes

Så var det fakturaen, som er regulert i Avregningsforskriften. Fakturaen er allerede regulert i detalj i dagens paragraf 7.2, men nå blir det føyd til ekstra krav:

  • Fakturaen skal ha egne varelinjer for alle priselementer og kraftvolum.
  • Fakturaen skal inneholde navnet på strømavtalen, avtalens varighet hvis den er tidsbegrenset, og opplysninger om varslingsrutiner ved endringer i avtalen.
  • Dersom avtalen inneholder en prisgaranti, skal prisgarantiens varighet komme tydelig frem på fakturaen.

Særlig det første punktet gjør at de fleste leverandørene må justere fakturaene sine. Det vil ikke lenger være lov å bare oppgi samlet strømpris (spotpris + påslag). Fra og med oktober-regningen, skal påslaget spesifiseres på en egen linje.

Hvis man betaler for ekstratjenester skal også disse spesifiseres på egne linjer på fakturaen.

Bransjen prøvde å protestere

Kravene som nå trer i kraft ble sendt på høring i april, med svarfrist i slutten av mai. I høringsrunden kom det tydelig frem at ikke alle aktører var begeistret for de nye kravene.

Det var særlig to ting det ble protestert imot: Å måtte opplyse prisen på tidligere avtaler, og å måtte linke til Forbrukerrådet strømprisportal.

Fortum argumenterte med at prislisten må begrenses til tilgjengelige avtaler:

– En prisliste med aktive og utgått avtaler vil være mer forvirrende enn oppklarende for kundene, hevdet Fortum, men ble altså ikke hørt av departementet.

Energi Norge påpekte at kravet om å linke til Forbrukerrådets prissammenligning vil være særegent for strømsalgbransjen:

– Er det et rimelig krav sammenlignet med andre bransjer? Er eksempelvis Elkjøp pålagt å oppfordre kundene til å sammenligne priser i sin markedsføring, spurte Energi Norge.

Men retorikken gjorde ikke inntrykk på myndighetene, og fra 1. november må det linkes til Forbrukerrådet i all strømreklame.

Ny enhetspris utsatt

Stortinget har også vedtatt at de skal innføres en ny enhetspris på strøm, men dette vedtaket står foreløpig på vent.

I dag er det øre/kWh som er brukt som enhet for prisen på strøm, men Stortinget har vedtatt det skal innføres «…en ny obligatorisk prisinformasjon/enhetspris på strøm, slik at forbruker enkelt kan sammenligne priser på tvers av alle avtaletyper…».

Hva dette kan være i stedet for øre/kWh, ga Stortinget ingen antydninger om. BDF har heller kommet opp med noe som bedre enn øre/kWh.

– Departementet arbeider videre med å vurdere hvordan obligatorisk prisinformasjon kan bli utformet, står det i siste løypemelding, nærmere bestemt departementets budsjettproposisjon.