I et svar til Sametinget står Olje- og energidepartementet fast på at de vil ha en utredning før de tar stilling til hvordan høyesterettsdommen skal følges opp.

I oktober i fjor fikk reineierne på Fosen medhold i Høyesterett om at utbyggingen av vindkraftverkene på Storheia i Åfjord og Haraheia i Roan på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.

I ettertid har reineierne krevd at de to vindkraftverkene må rives. Olje- og energidepartementet har på sin side stått fast på at de vil finne en løsning der man unngår å måtte rive vindkraftverkene.

– I denne saken mener departementet at det ikke foreligger noen plikt til å sørge for umiddelbar stans av driften av vindkraftverkene eller at vedtaket oppheves uten videre prosess, skriver departementet i et svar til Sametinget fredag.

– I lys av målet om å finne en løsning der driften av vindkraftverkene kan opprettholdes samtidig som reindriftens rettigheter ivaretas, er det etter departementets syn ikke aktuelt med beslutninger som innebærer at området tilbakeføres før spørsmålet er nærmere utredet, understreker de.

De legger til at de har forståelse for at det er av stor betydning for alle parter at saken får en avklaring så raskt som mulig.

– Departementet vil bidra til det som er nødvendig av midlertidige løsninger for å sikre at reindriften ikke blir skadelidende i perioden fram til nytt vedtak fattes, skriver de.

(©NTB)