Dette er et debattinnlegg som står for skribentens regning.

EU har satt nye og ambisiøse tidslinjer for energiskiftet, og for energinasjonen Norge er det viktig å følge opp.

Kapasitet i og utbygging av nett er en forutsetning for å nå målsettinger om kutt i klimagassutslipp og etablering av ny bærekraftig industri. Tiden det tar å planlegge, konsesjonsbehandle og bygge nett er identifisert som en utfordring, og Strømnettutvalget skal komme med forslag til effektivisering av dette i form av en offentlig utredning (NOU) i juni. Eviny har gitt innspill til utvalget, hvor vi peker på flere forhold som kan redusere ledetiden for nettutbygging. Vi forventer også at dette blir tema når Stortinget frem mot sommeren skal behandle stortingsmeldingen «Energi til arbeid» og tilhørende tilleggsmelding.

Ingenting tilsier at så lang saksbehandlingstid er nødvendig

Vi mener det er betydelig rom for effektivisering og nedkorting av saksbehandlingstiden innenfor gjeldende regelverk. Det er ingenting i gjeldende lovverk som tilsier at det er nødvendig med så lang saksbehandlingstid som det konsesjonsmyndighetene har i dag. Årsaken synes først og fremst å ligge i intern ressursbruk og prioriteringer. Økt saksbehandlingskapasitet og vilje til å kjøre prosesser parallelt fremfor sekvensielt vil redusere tiden det tar å saksbehandle. Slik kan man få bukt med unødvendig ventetid, uten å gå på bekostning av lovpålagte krav, involvering og demokratiske prosesser.

Norge må lykkes med å etablere nye grønne næringer og jobber. Vi må klare å skape arbeidsplasser som kutter utslipp og når klimamål, samtidig som vi skaper verdier og de nye jobbene vi vet vi har behov for. For å bruke Bergensregionen som et eksempel, så har det i løpet av få år kommet planer om ny, grønn næringsutvikling som fordobler kraftbehovet. Det er bra, og det er en ønsket utvikling. Norge er langt fremme innen elektrifisering og vi kan bli verdensledende. Men da må vi klare å forvalte det forspranget vi har, og unngå at vi blir hengende etter av byråkratiske årsaker.

Strømnettutvalgets eventuelle forslag til endringer av lov og forskrift må behandles på skikkelig måte, men dette må ikke forsinke nødvendig effektivisering som kan gjøres innenfor dagens regelverk.

Jannicke Hilland, konsernsjef i Eviny