Strømprisene er rekordhøye, og det har flere årsaker som slår til samtidig. Det inkluderer unormalt lite tilsig, høye gasspriser og rekorddyre klimakvoter.

Mange fokuserer imidlertid på at Norge fortsetter å eksportere mye strøm over utenlandskablene. Strømeksporten er omtrent på samme nivå som i fjor, men da ble det eksportert mye fordi det var ekstraordinært mye vann i vannmagasinene.

Det er det ikke nå. Fyllingsgraden nærmer seg rekordlave nivåer for denne tiden av året. Det er i ferd med å skje etter at fyllingsgraden har gått ned syv uker på rad - i en periode der fyllingsgraden vanligvis øker.

Senterpartiet vil begrense strømeksporten

Denne uken har Senterpartiet tatt til orde for å begrense strømeksporten.

– Vi går mot en varslet strømkrise, magasinene tømmes og prisene er ventet å øke. Da mener Senterpartiet at vi umiddelbart må se hvordan vi kan begrense eksporten av strøm innenfor dagens lovverk. Hvis vi går inn i regjering, vil vi sette i gang et lovarbeid for å styre strømeksporten, sa Ole André Myhrvold i Senterpartiet til DN tirsdag.

Tilnærmingen fikk mange til å reagere, og i et skriftlig svar til stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen fra Senterpartiet skriver olje- og energiminister Tina Bru at det verken er mulig eller ønskelig å strupe strømeksporten.

– Å stanse handelen over utenlandsforbindelsene i et forsøk på å påvirke strømprisene er noe vi verken har mulighet til eller ville vært tjent med å gjøre, skriver Bru.

Teknisk mulig å strupe utenlandskablene

Teknisk sett er det fullt mulig å begrense hvor mye strøm som kan eksporteres over utenlandskablene. Det gjøres allerede regelmessig av driftshensyn. Europower tok kontakt med Statnett for å høre mer om dette.

– Handelskapasiteten på mellomlandsforbindelser begrenses for å tilpasse den fysiske flyten til hva som er mulig å overføre på mellomlandsforbindelsen når man samtidig skal ivareta driftssikkerheten, sier Håkon Smith-Isaksen Holdhus, kommunikasjonsrådgiver i Statnett, til Europower.

Mengden strøm som kan overføres settes for hver enkelttime gjennom døgnet. Ofte er det også store variasjoner i hvor mye det åpnes for å sendes hver av veiene selv om det er samme kabel. Disse begrensningene settes med utgangspunkt i hva som må til for å holde strømnettet i balanse, samt for å ha nok reservekapasitet til å kunne håndtere et eventuelt utfall av strømforbruk eller kraftproduksjon.

– Handelskapasitetene fastsettes basert på en helhetlig vurdering av hvilken kraftoverføring som kan tillates, når vi samtidig skal ivareta driftssikkerheten, sier Holdhus.

Her er det flere hensyn som ligger til grunn. Det inkluderer blant annet hvor stor reservekapasitet som er tilgjengelig, hva som blir totalvirkningen på overføringsevnen ved driftsstans og hvor tilgjengelige andre virkemidler som for eksempel systemvern er. Dersom det ikke er nok systemvern til å håndtere et eventuelt tap av én nettkomponent i tråd med sikkerhetsprinsippet N-1 kan det føre til at eksportkapasiteten justeres ned.

En gjennomgang av tallene så langt i år viser at det er store variasjoner i hvor mye av kapasiteten som er tilgjengeliggjort på de forskjellige utenlandskablene.

Størst eksportkapasitet til Sverige

Norge er delt i fem elspotområder, og tre av de er tilknyttet Sverige. Der har den samlede eksportkapasiteten vært oppe i 3.573 MW i år. På sitt laveste har kapasiteten også vært nede i null i enkelttimer, men totalt sett har tre fjerdedeler av makskapasiteten for strømeksport vært tilgjengelig.

Det betyr ikke at tre fjerdedeler av kapasiteten fra Norge til Sverige har blitt brukt til strømeksport, men det betyr at så langt i år har en fjerdedel av eksportkapasiteten til Sverige blitt holdt igjen av hensyn til drift, vedlikehold og forsyningssikkerhet.

Norges eksportkapasitet til Sverige er størst fra NO1 Oslo og østlandet. Kapasiteten har imidlertid blitt nedjustert kraftig i lengre perioder.

Nesten full eksportkapasitet til Danmark

Utenlandskablene våre til Danmark har på det meste åpnet for 1680 MW i år, og tilgjengelig kapasitet har vært nede i 704 MW. I snitt har imidlertid kapasiteten stort sett vært fullt tilgjengelig, med en gjennomsnittlig eksportkapasitet på 93 prosent av den maksimale kapasiteten.

Eksportkapasiteten fra NO2 Kristiansand og sørlandet har ligget jevnt og trutt på et høyt nivå.

Nederlandskabelen har vært av og på

Tilgjengelig eksportkapasitet på kabelen til Nederland har vært veldig av og på i år. Fra 20. januar og ut mars var den satt i null. Det har den også vært i deler av august og september. Totalt har den vært åpnet for litt over 60 prosent av kapasiteten. Samtidig har den i over 2000 timer vært satt i null så langt i år.

Eksportkapasiteten på Nederlandskabelen har vært satt i null i 2175 timer så langt i år. Samtidig har den fått gå for fullt i 2933 timer.

Ny Tysklandskabel justeres opp og ned

Den nye Nordlink-kabelen mellom Norge og Tyskland har blitt justert opp og ned som en jojo så langt i år.

Eksportkapasiteten på Norges utenlandskabler justeres fra time til time. Graf. Foto: Graf

Når Europower viser grafen for NordLink til Statnett, bekrefter de at det har vært variasjon.

– Det er riktig at handelskapasitetene på NordLink har variert mye siden den kom på drift i desember 2020, sier Holdhus.

Det har flere forklaringer, og en av de ligger i andre enden av kabelen. Der er det Tennet GE som er Statnetts motpart og Tysklands TSO (Transmission System Operator).

– Tennet reduserer ofte sin importkapasitet på grunn av overføringsbegrensinger i det innenlandske tyske nettet. Disse kapasitetsreduksjonene avhenger av prognosert vindkraftproduksjon nord i Tyskland, og vil derfor variere mye, sier Holdhus.

Han legger til at de på tysk side også reduserer sin eksportkapasitet i perioder, men påpeker at reduksjonen den veien vanligvis ikke er så stor.

Også på norsk side hender det at innenlandske forhold påvirker eksportkapasiteten som settes på NordLink.

– Statnett har også redusert handelskapasiteten på NordLink og de andre HVDC-kablene ved flere anledninger gjennom 2021 grunnet begrensninger i overføringskapasiteten i budområde NO2. Disse begrensningene skyldes hovedsakelig planlagte driftsstanser og utkoblinger, både for vedlikehold av eksisterende nett og for nettutbygging for å lage et sterkere og mer driftssikkert transmisjonsnett i Sør-Norge, sier Holdhus.

En tredje viktig forklaring til de mange justeringene, er at kabelen er ny. I oppstartsperioden har det vært mange kortvarige feil og utfall som har gjort det nødvendig å skru kapasiteten opp og ned.

– Dette er normalt i oppstartsfasen av nye komplekse anlegg, sier Holdhus.

Overlater spørsmål om eventuell politisk inngripen til departementet

Denne gjennomgangen viser at det ikke bare er teknisk mulig å justere eksportkapasiteten på utenlandskablene, men at det også gjøres fortløpende.

Når Europower spør Statnett om hva som eventuelt står i veien av juridiske hindre for å strupe utenlandskablene, viser Statnett til lovverket og inngåtte avtaler.

– Mellomlandsforbindelsene er regulert gjennom norsk lov og bilaterale avtaler mellom Norge og de landene vi er forbundet med, sier Holdhus.

Han og Statnett er nøye med å presisere hva de som systemansvarlig er satt til å gjøre.

– Systemansvarlig fastsetter handelskapasitetene etter beste evne for å løse samfunnsoppdraget vårt om å ivareta driftssikkerheten, oppnå en tilfredsstillende leveringskvalitet og legge til rette for at kraftmarkedet skal fungere best mulig, sier Holdhus.

Dette oppdraget går for øvrig begge veier. Det sikrer også at en eventuell beslutning i et annet land ikke kan overstyre Statnetts driftsbeslutning om hva som er forsvarlig for det norske systemet.

–Systemansvarlig i naboland kan ikke tvinge gjennom høyere handelskapasiteter på mellomlandsforbindelsene enn vi mener er forsvarlige, sier Holdhus.

Når det gjelder spørsmål om eventuell politisk inngripen i hvor mye som kan eksporteres over utenlandskablene, overlater de det til departementet.

– Statnett er et statsforetak som er eid av Olje- og energidepartementet. Det er myndighetene som bestemmer rammene for hvordan vi skal løse vårt samfunnsoppdrag, sier Holdhus.