På spørsmål fra Europower bekrefter Energi Norge-sjef Knut Kroepelien at de diskuterer med andre organisasjoner om hvordan den nye nettleien skal utformes

– Jeg kan bekrefte at vi har intense diskusjoner med andre interessenter når det gjelder ny nettleie-modell, etter utsettelsen rett før jul. Diskusjonene gjelder balansen mellom energiledd og fastledd, det gjelder måling av maks-verdier, og differensiering av ulike tidsakser altså døgn, uke, måned og sommer/vinter, sier Kroepelien.

– Betyr det at det er i ferd med å danne seg en enighet om hvordan den nye nettleien skal være?

– Vi håper at det kan danne seg en enighet, men det er for tidlig å konkludere, sier han.

– Ligger det an til en avtale innenfor de forskriftene som er vedtatt, eller må det forskriftsendringer til?

– Det gjenstår å se om dette vil medføre behov for endring av regelverk. Mer enn det kan jeg ikke si nå, sier Kroepelien.

Som kjent skulle den nye nettleie-modellen innføres fra nyttår, men et flertall på Stortinget bestemte i desember med svært knapp tidsmargin å oppheve tidsfristen.

Nettselskapene valgte noe motvillig å følge oppfordringen om å ikke innføre den nye modellen fra nyttår. Les hele historien her.

Enige om 1. juli

Europower har fått tilgang til et notat som viser at organisasjonene har klart å samle seg om konkrete endringspunkter. Disse skal være spilt inn til Olje- og departementet (OED).

– Vi er enige om at ny nettleiemodell som er i tråd med våre anbefalinger bør innføres fra og med 1.juli 2022, heter det i notatet.

I alt 28 organisasjoner og selskaper har blitt enige. Blant disse er Energi Norge, Distriktsenergi og Samfunnsbedriftene, og alle de 11 største nettselskapene.

Motparten har vært organisasjonene som var skeptisk til den nye nettleiemodellen, blant annet Huseierne, Varmepumpeforeningen og Naturvernforbundet. Disse er nå enige med kraftbransjen/nettselskapene om endringer. Det er i alt 14 organisasjoner i denne kategorien som stiller seg bak notatet.

De viktigste punktene.

  • Energiledd: Vi anbefaler at minimum 50 prosent av nettselskapets inntekter fra den aktuelle kundegruppen skal komme fra energileddet.
  • Forenklet tidsdifferensiering: Tidsdifferensiering av energileddet vil gjøre nettleien mer komplisert, og differensieringen bør derfor begrense seg til et skille mellom dag og natt/helg for å gjøre det enklest mulig for forbruker.
  • Fastledd: Vi anbefaler (…) et kapasitetsbasert fastledd som motiverer til å jevne ut store forbrukstopper. Fastleddet bør ikke baseres på maksforbruk i én enkelttime.

Fra maksimum til minimum

Den viktigste endringen er at «minimum 50 prosent» av nettleien skal komme fra energileddet. Et avgjørende punkt da NVE/RME la frem sin modell i september 2020 var at energileddet skal utgjøre «maksimalt 50 prosent.»

Detaljer om maksforbruk vs. fastledd er ikke nevnt i notatet, utover at det ikke bør «…baseres på maksforbruk i én enkelttime.» Europower er imidlertid kjent med at et gjennomsnitt av de tre timene med høyest forbruk i løpet av en måned, er drøftet som et alternativ.

Samstemte

– Selskapene og organisasjonene er alle enige om at prissignalene på nettleien bør motivere til at forbruk jevnes ut på en slik måte at behovet for nettinvesteringer reduseres, skriver de 28 organisasjonene/selskapene.

Men samtidig har de blitt enige om at den nye nettleie-modellen må ta hensyn til forbrukerne.

– Det er viktig at ny nettleiemodell også ivaretar viktige miljø- og forbrukerinteresser, og sørger for at man lager en forståelig nettleiestruktur for kundene, skriver de.

Europower er så langt ikke kjent med om de omtalte forslagene krever endringer av aktuelle forskrifter.

Men når alle de mest sentrale motstanderne av ny nettleie nå er enige om å innføre den nye modellen, øker det sannsynlig for at den - med justeringer - blir innført fra 1. juli.