Basert på data fra Nord Pool om flyt og pris i desember, har Europower beregnet flaskehalsinntektene for årets siste måned til cirka 1,7 milliarder kroner.

Dermed lander de samlede inntektene til Statnett fra prisforskjellene mellom de ulike strømområdene på cirka 22 milliarder kroner i 2022.

Det er fire ganger mer enn forrige rekord på 5,3 milliarder kroner fra 2021.

Statnett får inntekten når det er prisforskjeller mellom områdene. Selgeren får prisen i sitt område, mens kjøperen betaler prisen i sitt område – og strømmen går nærmest alltid i retning området med høyest pris. Differansen blir en inntekt for systemoperatøren. Går strømmen mellom to land, deler operatørene på hver side av grensen på inntekten.

Femte høyeste månedsinntekt

Statnett kan som kjent ikke bruke disse inntektene som de selv vil. I fjor ble blant annet reglene endret, slik at en del nettselskaper i Sør-Norge får dekket en del av sine kostnader av flaskehalsinntektene, i stedet for å hente pengene inn fra egne kunder.

1,7 milliarder kroner i desember er den femte høyeste månedsinntekten fra flaskehalsene i fjor. Rekorden for én måned er fra august, da inntektene ble på 3,6 milliarder kroner.

Selv om nettoeksporten gikk ned i fjor, ble det altså langt høyere flaskehalsinntekter. Dette skyldes de store prisforskjellene. I desember var det særlig i Nord-Norge at forskjellene var store – både mot Midt-Norge (NO3) og mot Nord-Sverige (SE1).

Nesten halvparten fra Nord-Norge

De to forbindelsene gir flaskehalsinntekter i desember på knapt 800 millioner kroner, ifølge Europowers beregninger. I tillegg var det små inntekter fra forbindelsen mellom Nord-Norge og Midt-Sverige (SE2).

Som grafikken under viser, var det særlig i den første delen av desember at det var store prisforskjeller mellom Nord-Norge og de to andre områdene.

I 2022 kom cirka 57 prosent av flaskehalsinntektene fra de nasjonale flaskehalsene, i motsetning til året før - da tre fjerdedeler av inntektene var fra utlandet.

Størst inntekter fra Sverige

Men i desember var det utenlandsforbindelsene som genererte størst inntekter. Ifølge beregningene var 54 prosent av inntektene fra prisforskjeller med utlandet. Halvparten av utenlandsinntektene kommer fra forbindelsene med Sverige.

Også for hele året sett under ett, er det forbindelsene med Sverige som har generert størst flaskehalsinntekter – i underkant av fire milliarder kroner. Dette er omtrent like mye som inntektene fra forbindelsene med Tyskland og Storbritannia til sammen.

Når måneden er over gjør Statnett en nøyaktig beregning av inntektene basert på den faktiske flyten, som noen ganger kan avvike litt fra den forhåndsmeldte flyten hos Nord Pool. Europowers beregninger i 2022 har stort sett vært tett på det endelige tallet. Statnett offentliggjør flaskehalsinntektene om ei uke.

Grafikken under viser hvordan flaskehalsinntektene har vært måned for måned de to siste årene. Før 2021 var dette marginale inntekter.