Navn: Audhild Kvam
Stilling: Konsernsjef Tensio

– Hva er den største utfordringen i bransjen akkurat nå?
– Jeg føler at jeg kom inn i bransjen på et tidspunkt der vi står oppe i mange utfordringer samtidig. Det er spennende å være med på det, men det som er helt åpenbart, er at vi står foran en potensiell en mer anstrengt energisituasjon i vår region og i landet for øvrig. Vi vil merke det i økende grad fremover med et økt forbruk av elektrisk kraft. Vi har hverken nok produksjon eller nettkapasitet til å møte det som kommer.

– Hvordan løser vi dette?
– Samspill og samarbeid blir viktig. Vi må sørge for at vi har et energisystem der det er god balanse mellom forbruk, produksjon og distribusjon. Det er ikke vits at vi bygger ut et nett med for høy kapasitet. Vi må bygge i riktig tempo, men også lete etter alternative løsninger. Vi må utnytte overskuddsenergi og fleksibilitet, sånn at vi klarer å utnytte kapasiteten i nettet bedre.

– Hva tenker du om at noen sier at nettselskapene må gå foran?
– Det har en kostnad. Vi som nettselskap skal bygge verdi for samfunnet, men samtidig passe på at vi driver så effektivt og rasjonelt som mulig, for det er kundene som får regningen. Vi må finne en balanse og ikke være så offensive at vi får ineffektiv drift. Samtidig som vi har behov for ny kapasitet, har vi mange steder gammelt nett som må oppgraderes og rustes for fremtiden. Så vi må gjøre riktig investering til riktig tid.

– Hvem eller hva er den største hindringen for å få løst kraftmangelen?

– Dette er sammensatt. Vi ser at forbruket av elektrisitet øker, og de politiske klimamålsetningene er høye. På samme tid styres nettselskapene i stor grad av effektivitet – og aksepten for å bygge ut ny produksjon har så langt møtt stor motstand i befolkningen. Til syvende og sist må våre politikere prioritere og legge til rette for at det man vil skal skje, faktisk skjer. Så må vi i bransjen også samarbeide godt for å realisere målene å en best mulig måte.

– Så sta lokalinnbyggere er en del av problemet?
– Politikere og vi i bransjen må være flinkere til å synliggjøre at vi må ta noen valg, og konsekvensene av å ta disse valgene, eller ikke ta dem. Jeg tror vi må anerkjenne at vi står i noen sånne dilemmaer. Jeg forstår godt at folk er bekymret for naturen vår.

– Hva snakkes det for mye om i bransjen? Hva er vi for opptatte av?

– Vanskelig spørsmål, siden jeg nettopp har begynt, men jeg tror generelt at bransjen blir veldig fort enig med seg selv, og at man i større grad trenger å lytte til andre stemmer. Vi er store aktører, og våre valg berører folks liv – da kreves det en ekstra porsjon ydmykhet.

– Hva ville du gjort hvis du fikk være energiminister for en dag?

– Jeg ville snakket åpent og ærlig om at målene vi har satt oss har konsekvenser.

– Hva er det viktigste regjeringen kan gjøre de neste tre månedene for å få fart på fornybar energi?

– Vi skal ha stor forbruksvekst, og det skjer ikke av seg selv. Regjeringen må være ærlig og ta noen tydelige valg.