Innlegg av Ole Gustav Narud

Bladet Europower Energi bruker seks sider i tidsskriftets utgave for september på en omtale av en konflikt i Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK).

Jeg sitter selv i landsstyret i LVK og er valgt inn i arbeidsutvalget til organisasjonen de siste årene.

LVK har basert seg på et fast samarbeid med et advokatfirma fra organisasjonen ble etablert. Etter mitt syn dreier uenigheten seg nå først og fremst om hvorvidt LVK i stedet bør ha et lite sekretariat som kjøper advokattjenester fra ulike firma gjennom anbudsprosesser. Spørsmålet om organisasjonsmodell har selvsagt blitt vurdert gjentatte ganger opp gjennom årene, men organisasjonen har holdt fast ved en modell som har gitt oss gode resultater og stor anerkjennelse.

De to ordførerne fra Vinje og Tokke som står fram som harde kritikere av LVKs sekretariat og styre er selv advokater fra ett og samme advokatfirma i Telemark. Disse to kommunene står for øvrig bak etableringen 1/1-2020 av Kraftkompetanse KO som ble stiftet av Vestfold-Telemark fylkeskommune og 8 kommuner. Tokke og Vinje eier alene til sammen 38 prosent av den nye organisasjonen. På samme måte er de to kommunene medeiere i et interkommunalt revisjonsfirma: Vestfold og Telemark Revisjon IKS. Dette unnlater journalisten i Europower Energi å opplyse om.

Ordfører Jarand Felland har ifølge artikkelen lagt fram «…regnestykker som viser at LVK bruker 50 tusen kroner hver dag på advokatfirmaet.» Dette er også fokuset i den stort oppslåtte tittelen som benyttes i bladet. Det hevdes i bladet at det framgår av et styrereferat fra januar 2019 at Felland etter forslag fra styreleder er nektet innsyn. Journalisten skriver blant annet: «Dette kunne ikke Tokke kommune akseptere, og ga oppdraget med å lage en ekstern revisjonsrapport til Vestfold og Telemark Revisjon, et selskap mye brukt til å gjennomgå pengebruken i offentlig virksomhet».

Til denne framstillingen har jeg fire kommentarer:

  • Tokke kommune har gitt sitt eget interkommunale revisjonsselskap i oppdrag å gjennomføre «forvaltningsrevisjon» av medlemsorganisasjonen LVK hvor deres egen ordfører sitter i landsstyret og har tapt en rekke avstemninger.
  • Vestfold og Telemark revisjon IKS har som formål å levere revisjonstjenester til sine egne eierkommuner. Firmaet har et årsbudsjett på 34 millioner kroner. Det betyr at disse kommunene betaler 136.000,- kroner hver dag til et revisjonsfirma! (Dersom man skal benytte seg av Europower Energi sin måte å fremstille forholdet mellom LVK og Lund & Co.)
  • Vestfold og Telemark Revisjon IKS sin hovedinnvending mot LVK er at organisasjonen ikke har konkurranseutsatt advokatfirmaet. Denne kritikken fremmes av et revisjonsfirma som selv heller ikke er utsatt for konkurranseutsetting.
  • Journalisten vet åpenbart ikke at det han fremstiller som et referat fra et landsstyremøte ikke er referatet, men tvert om en protokolltilførsel fra Felland selv. En protokolltilførsel fra et styremedlem, som til og med står alene i sitt styre med 17 medlemmer, bør ikke framstilles som om det er selve referatet.

Framstillingen av denne konflikten i Europower Energi er usedvanlig ensidig og usaklig. Det er ikke mulig å finne noen spor av vanlig journalistisk kildekritikk eller selvstendig journalistiske undersøkelser.

LVK arbeider kontinuerlig for å ivareta sine 160 vertskommuners interesser på en lang rekke områder. Dette arbeidet har til hensikt blant annet å sikre våre medlemmers inntekter fra kraftproduksjonen. I sum kan dette beregnes til årlige inntekter på fire- seks milliarder kroner. Driften av denne organisasjonen påfører medlemmene kontingentkostnader som utgjør 3 promille av disse inntektene!

Kontingent-økningen som angivelig skal ha utløst den langvarige konflikten med de to kommunene ble vedtatt av et overveldende flertall på landsmøtet i LVK etter en svært lang og grundig prosess. Hensikten var blant annet å forhindre en kraftskattereform som ville ha påført våre medlemmer enorme økonomiske tap. Denne kampen for våre interesser er på ingen måte avsluttet.

Det har vært en stor skuffelse å være vitne til hvordan ett av våre styremedlemmer har opptrådt for å tvinge sitt syn og sin vilje på flertallet. Det er overraskende å lese hvordan Europower Energi velger å omtale dette.

Ole Gustav Narud

Artikkelforfatteren skriver på egne vegne. Narud er medlem av landsstyret og arbeidsutvalget i LVK. Han var inntil sist høst ordfører i Åmot kommune, og har vært landsstyremedlem LVK i 11 år.

Saken som ble publisert i Europower Energi Magasin ble også publisert på nett, og kan leses her.