Navn: Christian Rynning-Tønnesen
Stilling: Avtroppende konsernsjef i Statkraft

– Hva er den største utfordringen i energibransjen akkurat nå?
– Den største utfordringen er å greie å levere nok ny kraft i årene som kommer. Det er konsesjoner og nettilgang som er de største utfordringene for å få løst dette, fordi det er for lang konsesjonsbehandlingstid. Det gjelder ny kraftproduksjon og nett, tilknytning av produksjon og kunder. Det tar veldig lang tid.

– Hvem sin feil er det?
– Det er et samspill mellom mange aktører, også oss. Man har ikke greid å lage effektive konsesjonsprosesser. Det er både kommunene som skal behandle dette etter plan- og bygningsloven, også skal Energidepartementet (ED) behandle konsesjonene etter energiloven.

– Hvordan løser vi dette?
– Ved å få til en samordning mellom disse to behandlingene, så man ikke må gjøre alt to ganger. Og det er viktig å kjøre prosessene i parallell - så mest mulig kan prosesseres samtidig. Vi skal ha ansvarlige konsesjonsprosesser i Norge – tiden skal ikke bli null – men den skal bli vesentlig kortere. Da vil den også bli bedre.

– Hvorfor tror du prosessen blir bedre om den er kortere?
– Da får du kondensert problemstillingene, hatt de samme saksbehandlerne med på hele saksbehandlingen og sikret en mer samlet og helhetlig behandling.

– Hvem skal fikse dette?
– Det ligger et overordnet ansvar hos ED og NVE. Men her må kommunene selv bidra, og vi som aktører i bransjen må bidra med innspill.

– Hva snakkes det for mye om i bransjen? Hva er vi for opptatt av?
– Det snakkes for mye om kjernekraft i Norge. Jeg tror den beste langsiktige løsningen for energi, er fornybar. Det vil være en kombinasjon av hav- og landbasert vindkraft kombinert med effektoppgradering av vannkraften vi har. I tillegg vil det komme en del sol på bygningstak. Det vil være billigere enn ny kjernekraft, og det vil gi teknologiutvikling på evigvarende ressurser. Vi slipper å gjøre oss avhengig av å kjøpe radioaktivt brensel fra utlandet, og finne lagringsløsninger for kjerneavfall. I tillegg slipper vi å måtte beskytte anleggene mot terrortrusler.

– Hvorfor er det større terrortrussel på kjernekraft?
– Terrortrusselen er en fare for kjernekraftindustrien fordi konsekvensene er så store. Hvis noen sprenger disse, vil områdene være ubeboelige i all overskuelig fremtid.

– Hva ville du gjort hvis du fikk være energiminister for en dag?
– Det hadde vært en fornøyelse. Da ville jeg innført en støtteordning for grønne hydrogenprosjekter i Norge til industri og transport.

– Hva er det viktigste regjeringen kan gjøre de neste tre månedene for å få fart på fornybar energi?
– Det mener jeg er å forankre bredt politisk at neste utlysningsrunde for offshore vind, som er annonsert i 2025, må være hybrid. Prosjekter som består av 3000MW vindkraftutbygging, med 1500MW til Norge og 1500MW til andre land. Det vil være den mest økonomiske løsningen, samtidig som den gir mye kraft til Norge.