Statnett presenterte torsdag tre scenarioer for hvordan det norske kraftforbruket kommer til å utvikle seg; Lav-scenario, basis-scenario og høy-scenario.

Statnett beskriver de ulike scenariene på denne måten:

  • Lav: I sum øker kraftforbruket med 50 TWh til 190 TWh fram til 2050 i dette scenarioet. Det bygges ut lite ny kraftproduksjon, og dette begrenser forbruksveksten. Scenarioet forutsetter mer enøk som gir større nedgang i alminnelig forbruk. Det vil være nødvendig med sterkere politisk styring av forbruksveksten.
  • Basis: Dette scenarioet er det vi anser som vår beste antagelse gitt det vi vet i dag.