Regjeringen utsetter nok en gang fristen for å søke på de to havvindområdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord og endrer nok en gang på sin egen tidsplan.

Søknadsfristen for å sende søknad om prekvalifisering for Sørlige Nordsjø II er nå utsatt med ytterligere to uker til 15. november. Dette vil ikke påvirke tidspunktet for auksjon, skriver OED.

Men, Norges satsing på flytende havvind skyves enda lenger fram - de tre feltene på Utsira Nord er nå utsatt på ubestemt tid.

«Det tas sikte på ny søknadsfrist i løpet av første kvartal», står det om Utsira Nord i pressemeldingen fra OED.

Opprinnelig var planen å tildele totalt fire havvindareal på norsk sokkel til fire aktører innen utgangen av 2023.

Endrer kriterier

Regjeringen endrer også innholdet i prekvalifiseringskriteriene, som skal fungere som et nåløye når havvind-aktører skal kvalifisere seg til å delta i konkurransen om å få tildelt areal.

Utbyggingen av Sørlige Nordsjø II kan omfatte 23 milliarder kroner i statsstøtte til den som vinner auksjonen. Støttemodellen krever godkjenning hos EUs konkurransemyndigheter ESA etter EUs statstøtteregelverk.

Mange har vært opptatt av at den norske havvind-utbyggingen skal føre til oppdrag for norske leverandører og bidra til utvikling av en norsk havvindindustri. Samtidig er EUs konkurransemyndigheter svært kritisk til havvind-nasjoner som forfordeler nasjonale aktører. Regelverket tillater ikke favorisering av eget lands industri på bekostning av utenlandske leverandører.

Opprinnelig skulle havvind-aktører som søker om prekvalifisering for Sørlige Nordsjø II rangeres etter hvor godt de scoret på kriterier for bærekraft og positive ringvirkninger.

Nå varsler regjeringen at de ikke lenger vil rangere havvind-søkere etter hvor godt de oppfyller disse kriteriene, men reduserer dette til minimumskrav søkerne må oppfylle for å bli prekvalifisert.

«Endringene er nødvendige for at ESA raskt skal kunne godkjenne at det tildeles statsstøtte», står det i meldingen fra OED.

Ringvirkningene trenger ikke være i Norge

Samtidig endrer regjeringen ordlyden og fjerner henvisningen til at ringvirkningene skal komme lokalsamfunnet til gode. Nå er det bare «ringvirkninger» som gjelder – de positive effektene av havvindutbyggingen trenger altså ikke gi ringvirkninger lokalt i regionen der havvindparken bygges.

«Overskriften for kriteriet «positive lokale ringvirkninger» endres til «positive ringvirkninger» for å tydeliggjøre at ringvirkninger ikke er begrenset til Norge», skriver regjeringen i pressemeldingen.

Europower har tidligere spurt Aasland hvordan de planlegger å innfri ønsket om oppdrag til norske havvind-leverandører i tråd med EU-regelverket.

– Vi er trygge på at kriteriene står seg godt innenfor konkurranseregelverket, og jeg er helt trygg på at de også står seg godt i å få med norsk industri, sa Aasland til Europower før jul i fjor.

– Av hensyn til fremdriften

Aasland mener fortsatt regjeringens opprinnelige forslag var innenfor regelverket.

Hold deg oppdatert!
Få de viktigste nyhetene og analysene om kraftbransjen fra Europower direkte til mobilen.

– Vi mener vårt opprinnelige forslag er i tråd med retningslinjene for statsstøtte. Vi kunne brukt mer tid med ESA for å få gjennomslag for dette, men det ville forsinket auksjonen på Sørlige Nordsjø II vesentlig. Av hensyn til fremdriften velger vi derfor å gjøre endringer nå. Jeg mener at vi fremdeles ivaretar hensynet til bærekraft og positive ringvirkninger på en god måte gjennom modellen med minimumskrav, sier Aasland i pressemeldingen.

Ut over dette presiserer regjeringen at prekvalifiseringskriteriet «gjennomføringsevne» ikke endres. Aktørene må dermed fortsatt ha betydelig fartstid og økonomiske muskler for å overbevise om at de kan gjennomføre prosjektet.

Sår usikkerhet om Utsira Nord

Samtidig sår regjeringen usikkerhet om ESA vil godkjenne regjeringens plan for tildeling av Utsira Nord.

Regjeringen ønsker å tildele de tre arealene til tre ulike aktører ut i fra kvalitative kriterier, og la disse tre konkurrere innbyrdes om statstøtte på et senere tidspunkt, som et ledd i konsesjonsprosessen. Kun to av aktørene vil få statstøtte, er planen.

«Departementet ønsker å bruke noe mer tid med ESA og Europakommisjonen for å få tilstrekkelig trygghet for at disse tre områdene kan tildeles basert på kvalitative kriterier med en konkurranse om statsstøtte på et senere tidspunkt, slik regjeringen har lagt til grunn. Dette må avklares før departementet kan motta søknader om prosjektområder», skriver OED i pressemeldingen.

Fornybar Norges havvind-sjef, Jon Evang. Foto: Miljøstiftelsen Zero

Havvindsjef Jon Evang i Fornybar Norge sier de fortsatt forventer at Utsira Nord skal bygges med høy standard for miljø, natur og bærekraft, og at regjeringen legger til rette for positive lokale ringvirkninger.

Evang mener det er beklagelig at søknadsfristene nok en gang utsettes på kort varsel, ikke minst for Utsira Nord.

– Utsettelsen av Utsira Nord er uheldig. Prosessene med ESA må nå prioriteres høyt, slik at vi kan komme videre. Departementet må så raskt og konkret som mulig beskrive veien videre, slik at Norges satsing på flytende havvind ikke forsinkes unødig, sier Evang til Europower.

To ukers utsettelse for Sørlige Nordsjø II er ikke kritisk, mener Evang. Samtidig er han opptatt av at departementet gjør det de kan for å holde tidslinjen, slik at tildeling av Sørlige Nordsjø II fortsatt kan skje i februar 2024.