På oppdrag fra Europower har Retriever Norge undersøkt omfanget av norske mediers dekning av klima og miljø-tematikken. Og ikke overraskende skrives det stadig mer om temaet. Bare den siste tiden har blant annet FNs klimarapport fått massiv dekning i norsk presse.

– Vi har gjennom en rekke år sett at norske medier vier mer og mer plass til klima- og miljøspørsmål. Vår ferskeste analyse av tematikken viser at klima- og miljøtematikk tok opp 1,6 prosent av spalteplassen i riks- og regionmedier i 2010, mens den så langt i 2021 har tatt opp 3,2 prosent, sier Guro Lindebjerg, som er daglig leder i analyse- og medieovervåkningsselskapet Retriever.

Når det gjelder type saker som formidles i media, forklarer Lindebjerg;

– Vi ser at om lag 27 prosent av klimajournalistikken formidler forslag, ideer eller ønsker om tiltak. Det er politikere og politiske partier som er mest fremtredende i denne omtalen. 13 prosent av omtalen forteller om positive fremskritt i kampen for å stoppe klimaendringene. Dette er oppslag som viser at klimatiltak faktisk blir iverksatt, at det som er iverksatt har en positiv effekt og at både næringsliv, industri og privatpersoner omstilles, sier hun.

Men hun legger til;

– Samtidig utgjør 35 prosent av klimajournalistikken omtale som er preget av debatt, konflikt og problematisering, men uten at konkrete tiltak er sentrale.

– Naturlig og viktig at klima får stor plass

Den norske miljøstiftelsen Zero forteller at den økte mediedekningen stemmer godt med slik de oppfatter situasjonen.

– Med tanke på hvor altomfattende klimautfordringen er, er det naturlig og viktig at klima får stor plass i media. Zero har over flere år opplevd en økende medieinteresse rundt klima og vårt arbeid, og ser nå særlig hvordan klima blir høyeste prioritet i stadig flere sektorer. Når klima blir helt sentralt i beslutningene som tas i både politikk og næringsliv, må dette gjenspeiles i mediedekningen, sier kommunikasjonssjef Hege Kristin Ulvin, kommunikasjonssjef i Zero.

Hege Kristin Ulvin, kommunikasjonssjef i Zero. Foto: Caroline Dokken Wendelborg/ZERO

Forelagt resultatene om hvordan norsk mediedekning er vinklet – der 35 prosent av mediedekningen er omtale «...preget av debatt, konflikt og problematisering, men uten at konkrete tiltak er sentrale», sier Ulvin;

– Det er gledelig at flere journalister nå er interessert i å løfte frem klimaløsninger, og vi ser mange gode saker som viser fremgangen i det grønne skiftet. Samtidig ser vi jo at klimastoff også ofte er konfliktorientert. Debatt er viktig, men vi kan ikke la konfliktene stå i veien for løsningene i klimasaken. Vi i Zero ønsker å snakke mest om det vi er for og mindre om det vi er imot. Skal vi løse klimakrisen, er det viktig å vise hvordan det er mulig å kutte utslipp og bidra til at flere aktører våger å satse på gode klimaløsninger. Denne løsningsorienterte tilnærmingen opplever vi at det er stadig større rom for og interesse for blant norske journalister, sier hun.

– Hva tenker dere om norske journalister/mediers dekning av klima og miljø?

– Vår oppfatning er at klima blir prioritert stadig høyere i norske redaksjoner og flere fagnettsteder har klima som sin hovedprioritet. Vi opplever også jevnt over god fagkunnskap og engasjement for klimasaken blant norske journalister. Samtidig ser vi innimellom eksempler på at kildekritikken taper mot ønsket om konfliktstoff. Det taper klimasaken på, og det har ikke verden tid til, avslutter hun.