Navn: Hilde Tonne
Stilling: Konsernsjef
Arbeidsgiver: Statnett

– Nå omorganiserer du i Statnett - var det behov for en opprydding etter at du startet?
– Vi har nå en ny og ambisiøs strategi som skal gjøre oss i stand til å levere på "det grønne taktskiftet", et taktskifte vi ser er i full gang nå. Vi planlegger for at forbruket i Norge kan stige opp mot 220 TWh i 2050, og da må vi organisere oss slik at vi kan levere det nettet og de markedsløsningene som verden omkring oss vil få behov for. Dette må bygge på bærekraftige og innovative løsninger, og vi må ha en arbeidsplass der både kompetanse og mangfold er viktige bærebjelker.

– Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?
– Det har blitt mye hjemmekontor både på meg og store deler av Statnetts medarbeidere, og vi har blitt gode på Teams og digitale arbeidsprosesser. Den digitale kompetansestigen vi måtte klatre opp, er læring vi også tar med oss videre. Samtidig har vi noen medarbeidere som må møte fysisk på jobb, og da har vi måttet ta ekstra hensyn og være ekstra restriktive for å gi ekstra smittevern for den gjengen som ikke kan jobbe hjemmefra. Vår hovedoppgave har fortsatt vært "lys i lampa", men vi har også bidratt til å holde hjulene i gang ved å opprettholde aktivitet på prosjekter der det har vært mulig uten å risikere økt smitte i samfunnet. Nå er vi i ferd med å gradvis åpne opp byggene våre rundt omkring i landet, ut fra smittesituasjonen de ulike stedene, og jeg og mange med meg er glade for å møte folk i "3D".

– Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
– Oppmerksomheten er helt klart stigende. Stadig flere ser hvor viktig vårt fornybare kraftsystem er som konkurransefortrinn både opp mot energiomstillingen i Europa og for utviklingen av fremtidens industri i Norge. Det ser vi i Statnett i antall henvendelser og den generelle interessen vi møter hos sentrale aktører i samfunnet. Jeg er opptatt av at vi får frem viktigheten av at det investeres i infrastruktur og markedsløsninger for et fremtidig fornybarsamfunn – og at Norge kan posisjonere seg godt og få til bærekraftig verdiskapning gjennom det grønne skiftet. Vi i Statnett skal også jobbe med å fortelle historien om hva vi skal skape med den unike ressursen vår fornybare kraft er.

– Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
– Vi ser at beslutningen om å omstille til fornybar energi er tatt i store deler av verden, selv om det tar tid å realisere dette. «Klar for 55» som er vedtatt og implementeres i Europa, inkludert Norge, er ambisiøst – og krever ambisiøse løsninger. I Norge har vi en helt unik situasjon med et kraftsystem som er fullt ut fornybart og med en høy grad av elektrifisering. Det gir oss store muligheter når resten av verden både skal elektrifisere og omstille kraftproduksjonen.

– Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
– Den er i full gang, og den er en viktig del av klimaløsningen. Det vi ser nå, kaller vi “det grønne taktskiftet”. Og med god grunn stiller den krav til vår bransje. Vi ser at antall henvendelser fra kunder som ønsker å knytte seg til strømnettet har økt enormt de siste par årene. Vi ser at vi har problemer med å oppfylle alle ønskene her og nå, og vi må bli flinkere til å møte de ulike kundene på differensiert vis. På sikt har vi ikke råd til å bomme på denne leveransen.

– Hvor opptatt er du av å spare strøm?
– Fornybar kraft er et begrenset gode som vi må bruke smart. Det gjelder både oss som enkeltpersoner og samfunnet. I Norge har vi kanskje ikke vært opptatt nok av dette siden vi har hatt tilgang på en billig overflod av kraft, men dette vil helt sikkert bli viktig i framtiden. Det er sikkert noe jeg må bli flinkere til også.

– Hvor står du når det gjelder vindkraft?
– Vi trenger mer fornybar kraft, og da er vindkraft ett av alternativene. Det kan vi ikke avskrive. Vi ser nå at motviljen mot vindkraft på land er såpass stor at det mest sannsynlige alternativet for omfattende utbygging nok blir til havs. Derfor har vi tatt dette inn i vår strategi, og vi har opprettet et eget forretningsområde som skal utvikle våre roller i et offshore nett. Utviklingen av nett og kraftproduksjon til havs må sees i tett sammenheng med utviklingen av kraftsystemet på land og jeg pleier å si "hav og land, hand i hand”. Trolig blir hybride kabler en forutsetning for å få den omfattende havvindutbyggingen som mange nå har en forventning om. Vi står klare!

– Skal du ha solpanel på taket ditt?
– Det har jeg ingen konkrete planer om nå, men det kan jo bli aktuelt senere en gang.

– Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
– Jeg leder et selskap som er én av nøklene for at Norge skal nå klimamålene. Det er mitt viktigste bidrag. Og så kjører jeg selvsagt elbil og er bevisst i mine valg, selv om jeg nok har reist mer enn jeg bør - i de periodene jeg hadde hele verden som arbeidsplass.

– Får vi lavere eller høyere strømpriser i årene som kommer?
– Det bør jeg nok ikke uttale meg om, men jeg anbefaler å lese vår langsiktige markedsanalyse og den oppdateringen vi kom med på den nå i vår.

– Bør vi lete etter mer olje og gass?
– Vi bør som nasjon planlegge for at etterspørselen etter fossile brensler går ned og at oljealderen tar slutt en gang, men det skjer neppe over natten. Utover det får det være opp til politikerne våre og de selskapene som arbeider i oljebransjen å avgjøre hvor mye og hvor lenge. Så får vi alle jobbe for å få på plass et energisystem som står klar til å sikre velferden også etter at oljealderen er over.

– Hva tenker du om karbonfangst og -lagring?
– Det er også et område det er andre statseide selskaper som jobber med, ikke Statnett.

– Har du flyskam?
– Nei, men jeg har jo oppdaget hvor mye man kan få utrettet uten å reise, gjennom halvannet år med koronapandemi.

– Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
– Alle bransjemediene våre, selvfølgelig.