Elektrifisering spiller en nøkkelrolle i det grønne skiftet, og Norge er helt i tet når det gjelder elektrifisering av bilparken. Det gjenstår likevel en god del før vi er helt i mål.

Nye tall fra SSB viser at det i juni ble solgt 94 millioner liter bensin og 258 millioner liter diesel til biltransport i juni måned. I tillegg ble det også solgt 87 millioner liter diesel til anleggsbransjen. For bensinen utgjorde det en nedgang på 6,0 prosent sammenlignet med juni i fjor, men for både autodiesel og anleggsdiesel var det en økning på henholdsvis 1,2 og 2,4 prosent.

Det kan være vanskelig å forholde seg til store tall i andre benevnelser, men når det er snakk om to og tresifret antall millioner liter på kun én måned fremstår det som åpenbart at det er snakk om store mengder med fossil energi som skal erstattes. Det kan derfor være hensiktsmessig å regne drivstoffet om fra liter til energimengde.

Ifølge Store Norske Leksikon inneholder én liter bensin energi tilsvarende 9,1 kWh mens diesel inneholder 10,1 kWh. Det betyr at det ble solgt bensin tilsvarende 855,4 GWh og diesel tilsvarende 2.6005,8 GWh. Til sammen utgjør 3,5 TWh med fossil energi i form av drivstoff som brukes til biler, busser og lastebiler på norske veier. På toppen av det kommer 878,7 GWh anleggsdiesel, og dermed er totalen oppe i 4,3 TWh.

Så må det påpekes at det ikke betyr at en fullført elektrifisering av bilparken og anleggsbransjen krever like mye fornybar energi. For det er stor forskjell i virkningsgraden på diesel- og forbrenningsmotorer på den ene siden, og elektriske motorer på den andre.

En elektrisk motor har en virkningsgrad på rundt 90 prosent, og det er dermed veldig lite av energien som går til spille. Forbrenningsmotorer har en nyttevirkningsgrad på omtrent 24 prosent, ifølge Store Norske Leksikon. Der oppgis det samtidig at dieselmotorer ideelt sett kan komme opp i hele 85 prosent, men at den praktisk utnyttbare nyttevirkningsgraden går opp til 45 prosent.

Hvis vi legger til grunn at nyttevirkningsgraden gjennomgående er på 24 prosent betyr det at en fullelektrifisering av det gjenværende bensin- og dieselforbruket i veitrafikken vil tilsvare et økt norsk strømforbruk på 830 GWh i juni måned. Så vil det i praksis være noe høyere ettersom strømmen først må overføres til bilens batteri, for så å utnyttes av elmotorene. I praksis snakker vi dermed om et økt strømforbruk på omtrent én TWh per måned.

På årsbasis oppgir SSB at det i 2020 ble solgt:

  • 971 millioner liter bilbensin
  • 2.842 millioner liter autodiesel
  • 919 millioner liter anleggsdiesel

Det tilsvarer:

  • 8,8 TWh bilbensin
  • 28,7 TWh autodiesel
  • 9,3 TWh anleggsdiesel

Totalt utgjør dette 46,8 TWh energi , og det tilsvarer omtrent 14 TWh med strøm hvis alt erstattes gjennom elektrifisering.