Prosessen rundt hva Kvinnherad kommune skulle gjøre med kraftselskapet startet flere år tilbake. Etter et over åtte timer langt kommunestyremøte, ble det endelig vedtatt å fisjonere ut nettvirksomheten i Kvinnherad Energi og fusjonere den med BKK.

Kampen sto i siste omgang om hvem man ønsket å fusjonere nettvirksomheten med. Både Haugaland Kraft og BKK var invitert til en lukket budrunde i midten av mai.

Begge selskap la inn bud som ble vurdert av et forhandlingsutvalg i kommunen bestående av Ove Lemicka (Frp), Kent Are Kjørsvik Petterson (V) og Otto Benjaminson (KrF), sammen med ordfører Peder Sjo Slettebø og daglig leder i Kvinnherad Energi, Herman Skromme. Før det avgjørende kommunestyremøtet ble det klart at forhandlingsutvalget innstilte BKK.

– Det er en samlet vurdering, men jeg vil særlig trekke frem nettleien som er vesentlig lavere hos BKK enn hos Haugaland. Det betyr store sparte kostnader for innbyggere og næringsliv. I tillegg vil BKK tilføre kommunen nye kompetansearbeidsplasser. Etter vår vurdering, og ifølge de rådgiverne vi har hatt, er det verdimessig rimelig likt mellom de to selskapene, slik at små marginer gjorde at vi falt ned på BKK, forklarer Slettebø til Energi Distrikt.

Det er en samlet vurdering, men jeg vil særlig trekke frem nettleien som er vesentlig lavere hos BKK enn hos Haugaland

Ordfører Peder Sjo Slettebø i Kvinnherad kommune

Kvinnherad kommune har benyttet Ragnar Nesdal i Deloitte som finansiell rådgiver, mens Kluge Advokatfirma og Advokatfirmaet Schjødt har bidratt med det juridiske.

Kraftig reaksjon

Verdivurderingene fra selskapene ble holdt utenfor offentlighet, men var tilgjengelige for begge budgiverne. At forhandlingsutvalget ikke innstilte Haugaland Kraft, gjorde imidlertid så sterkt inntrykk på de to topplederne i det selskapet, at de valgte å orientere kommunestyrerepresentantene om det de oppfattet som en urimelig beslutning foretatt av forhandlingsutvalget basert på følelser.

– Dette ser merkelig ut. Vårt tilbud er betydelig bedre økonomisk og derfor føler vi dette er urimelig. Alt tyder på at lysten på å få spille på lag med BKK har skygget over hva som faktisk er det beste tilbudet for de ansatte i Kvinnherad Energi, kommunen og befolkningen i Kvinnherad, sier Olav Linga, konsernsjef i Haugaland Kraft, til Energi Distrikt.

Visekonsernsjef og direktør for økonomi og finans, Runar Areklett, er enda tydeligere i sin kritikk av behandlingen og mener hele budrunden har vært et spill der Haugaland Kraft aldri kunne vinne frem. Han hevder også at kommunen vil takke nei til 114 millioner kroner ved å velge BKK fremfor Haugaland Kraft.

– Det er sterke krefter i kommunen som har bestemt seg og som har sterke bånd mot BKK. Vi synes det er helt fair å tape konkurranser der vi er dårligst, men vi har behov for å si ifra når vi føler at det ikke er blitt hensyntatt det som i utgangspunktet skal vurderes, sier Areklett til Energi.

Det er sterke krefter i kommunen som har bestemt seg og som har sterke bånd mot BKK.

Visekonsernsjef og direktør for økonomi og finans i Haugaland Kraft, Runar Areklett

Ny runde

På bakgrunn av Haugaland Krafts sterke reaksjon valgte forhandlingsutvalget og deres finansielle rådgiver en enda grundigere vurdering av budene.

– Resultat ble at vi ble styrket i forhold til valget av BKK, sa kommunedirektøren under sin redegjørelse i kommunestyremøtet.

Under behandlingen av saken ble møtet lukket da verdivurderingen fra selskapene ble lagt frem. Her redegjorde også Ragnar Nesdal i Deloitte for vurderingene gjennom en og en halv time.

– Han klarte nok å overbevise også de som tvilte. Etter presentasjonen skjønte alle at BKK hadde et vel så godt tilbud når det gjelder verdi av selskapet som Haugaland Kraft. Jeg skjønner ikke hvorfor Haugaland ikke skjønte det, men alle i kommunestyret skjønte det i hvert fall, sier Lars Emil Berge, som er kommunestyrerepresentant for Høyre, og også styreleder i Småkraftforeninga.

I gjennomgangen har Deloitte også lagt vekt på at det for kommunene er av interesse å få en større eksponering inn mot kraftproduksjon, hvilket de får i BKK som har betydelig mer kraftproduksjon enn Haugaland Kraft.

Reagerer på kritikk.

Berge er for øvrig kritisk til Haugaland Krafts opptreden i denne saken.

– Jeg synes ikke det er greit at et profesjonelt nettselskap skal opptre nærmest truende i en slik prosess. Det synes jeg ikke er greit, sier Berge til Energi.

Jeg synes ikke det er greit at et profesjonelt nettselskap skal opptre nærmest truende i en slik prosess.

Lar Emil Berge, som er kommunestyrerepresentant for Høyre, og også styreleder i Småkraftforeninga

Kommunedirektør, Ragnhild Bjerkvik, var ikke like klar i sin vurdering av reaksjonene fra Haugaland Kraft. Hun kunne imidlertid orientere kommunestyret om at det ble forfattet et brev til Haugaland Kraft der kommunen besvarer kritikken.

Nettleie viktig

Et at de viktige punktene var nettleie. Også her hadde Haugaland Kraft innvendinger.

– Per dags dato er nettleien så å si lik, kanskje litt høyere i Haugaland enn hos BKK, men i løpet av de siste årene har avstanden blitt redusert. I dag har vi samme nettleie som Lyse og fortsetter utviklingen har vi samme nettleie som BKK innen to år. Men så har vi også anleggsbidrag. Der ligger Haugaland Kraft lavere enn BKK. Også det kan utgjøre millioner, så totalt blir det omtrent likt. Det går igjen at det Haugaland Kraft er god på, velger man å se vekk fra, mens der BKK er gode velger man å kjøre frem, påpeker en tydelig skuffet og irritert økonomidirektør.

I sakspapirene fremgår det at BKKs nettleie er lavere for de aller fleste kunder. En husholdningskunde med et årlig forbruk på 20 000 kWh har i dag en nettleie på 6 480 kroner uten avgifter. Med BKK blir nettleien redusert til 4 920 kroner, mens den med Haugaland Kraft blir 5 962 kroner.

Haugaland Kraft har imidlertid lavere anleggsbidrag, men dette veier ikke opp for den høyere nettleien, mener forhandlingsutvalget.

Beredskap

Beredskap er ikke vurdert like tungt som verdivurdering, nettleie og arbeidsplasser. Men det er et av punktene som er tatt med i vurderingen. Også her mener Haugaland Kraft at de har et bedre tilbud.

– Der de vurderer beredskapen til BKK til å være 50 prosent bedre enn i Haugaland har man ikke hensyntatt at Haugaland Kraft har regionalnett i området som gjør at vi får lokal styring. I tillegg har vi inngått avtale med Fjelberg, som er i deler av kommunen. Dette er ikke dokumentert, påpeker Areklett.

I likhet med konsernsjefen peker også han på at Haugaland Kraft er bedre på alle parametre som kommunen har spurt om.

– Da er det vanskelig å forstå at tilbudene er vurdert like. For meg er 114 millioner kroner mye. Å si at det ikke er forskjell på budene er graverende, sier visekonsernsjefen.

Ansattes stemme avgjørende

Uavhengig av verdier og påstander fra budgiverne har de ansatte kommet med sitt innspill i saken. Det ble også vektlagt da forhandlingsutvalget tok sin endelig beslutning.

Innledningsvis hadde kommunedirektøren en samtale med ledelsen i kraftselskapet som på vegne av de ansatte formidlet deres syn. I innspurten kom det også en formell erklæring ifra de tre involverte fagforeninger, Negotia, Nito og El&It Forbundet, som representerer de flest ansatte i selskapet. Flertallet av de ansatte ønsket i utgangspunktet å videreutvikle Kvinnherad Energi som eget selskap, inkludert både nett, fiber og strømsalg. Når de nå ser at flertallet i kommunestyret ikke ønsker en slik løsning, mener de det er rett å overføre nettvirksomheten til et større selskap som de tror blir en aktiv og fremtidsrettet eier av strømnettet i Kvinnherad. De konkluderte derfor med å støtte forhandlingsutvalgets innstilling med følgende;

«Vi vil derfor støtta innstillinga frå forhandlingsutvalet om å fusjonera nettdelen inn i BKK slik at det blir ro om saka. Å dra saka ut i tid vil vera øydeleggjande for selskapet både for eigar, kundar og tilsette.»

Klart flertall

Så tilbake til kommunestyremøtet som varte fra onsdag til torsdag. Debatten varte lenge, men det var relativt kjente argumenter som kom opp. Til slutt endte det på et klart flertall for BKK.

– Et forslag fra AP, Sp og SF (fellesliste for SV og Rødt) gikk på å avslutte fusjonsprosessen. Det fikk 16 av 35 stemmer. Dermed ble det avstemming i to runder, der kommunestyret i siste runde skulle velge mellom fusjon med BKK eller Haugaland Kraft. Da ble BKK valgt med 32 stemmer mot 3 for Haugaland, forteller Slettebø.

Åpent om strømsalg

Når det gjelder opsjonen rundt bredbånd- og strømsalgsvirksomheten i Kvinnherad Energi, så var dette ikke en del av forhandlingsutvalgets mandat.

–Det blir derfor opp til administrasjonen i Kvinnherad Energi å vurdere videre, påpeker Slettebø.

Begge parter har imidlertid etter ønske fra kommunen kommet med en opsjon på denne delen av virksomheten og her er tilbudet fra Haugaland Kraft 50 millioner kroner høyere enn hva som ligger i tilbudet fra BKK. Men dette var som nevnt ikke en del av vurderingsgrunnlaget denne gangen.