Innlegg av Truls Gulowsen, leder av Naturvernforbundet

Det har kommet flere rapporter som reflekterer at det er mange ønsker om mer kraft for å realisere utvikling av industrien og bidra til et grønt skifte. Ifølge Statnett vil Norge få et kraftunderskudd om noen få år.

Det er tre problemer i disse analysene. For det første er det ønsker om mer kraft som er tatt med, ikke nødvendigvis behov for mer kraft for utvikling av samfunnet. Vi vet at utbygging av mer kraft, enten det gjelder vannkraft eller vindkraft, vil hindre målet om å stanse tapet av naturmangfold. Mer kraftutbygging må underlegges en vurdering av samfunnsnytten.

Er det riktig å ofre norsk natur for å skaffe kraft til kryptofabrikker? Er det fornuftig å forsyne olje- og gassinstallasjonene utaskjærs med kraft fra land? Her bør Statnett få kriterier for vurdering av hvilke formål som skal få tilgang til kraft. Vi registrerer at Statnett etterlyser retningslinjer for å kunne prioritere køen av de som ønsker seg mer kraft. Dette må Olje- og energidepartementet gi Statnett.

For det andre er det mange av de nye prosjektene som ønsker seg kraft, som ikke har den industrielle kompetansen og erfaringen som trengs. Naturvernforbundet har gått gjennom flere av de prosjektene som melder inn ønsker om krafttilgang. Særlig i Nord-Norge er drivkraften forventninger av lavere kraftpriser enn i andre områder.

Et eksempel kan være ønsket om mye kraft til produksjon av grønt stål i Nordland. Det tilsvarende prosjektet i Sverige stiller her langt sterkere. Vi ser også at lokaliseringen av ulike typer datasentre flytter fra Sør-Norge til Nord-Norge. Vi trenger datasentre, men er alle planene realistiske?

For det tredje er det ikke lagt inn mulighetene for energieffektivisering. Her skiller NVEs analyse av kraftmarkedet fra 2021 seg ut. NVE har i denne analysen lagt inn 7 TWh fra energieffektivisering, og Norge vil fortsatt ha netto krafteksport. Potensialet for energieffektivisering er langt større. Ifølge NVE har vi et potensial på 13 TWh bare i bygg.

Det er en svakhet ved analysen til Statnett og andre at det store potensialet for energieffektivisering ikke er lagt inn. Vi trenger en handlingsplan for energieffektivisering, med sterke virkemidler. Enova må få et tydelig mandat for å jobbe med dette og mer penger å dele ut, blant annet til husholdningene.

Naturvernforbundets analyse er at vi kommer langt med energieffektivisering for å fase ut fossil energi. Energieffektivisering er den raskeste, minst konfliktfylte og mest miljøvennlige måten å skaffe til veie mer kraft på. Men vi trenger også å bygge ut mer fornybar kraft. Solkraft, oppgradering av vannkraftverk og etter hvert havvind vil sammen med energieffektivisering skaffe til veie den elektriske kraften vi trenger.

Vi ber Olje- og energidepartementet om å legge disse poengene til grunn for energipolitikken framover, der klimagassutslippene skal reduseres og tapet av naturmangfold stanses.

(Red. anm.: Dette innlegget ble opprinnelig publisert som et åpent brev til Olje- og energidepartementet. Teksten er kortet noe ned av Europower.)