Av Håvard Hvarnes, direktør for kraftmarked i Hafslund Eco

Dette er et debattinnlegg som står for artikkelforfatterens regning.

I sin gode kommentar utfordret Haakon Barstad på onsdag Hafslund Eco til å hjelpe Strømprisutvalget med løsninger for hvordan vi kan sikre investeringer i et kraftmarked basert på marginalprising. Bekymringen synes å være at marginalprising i liten grad stimulerer til ny kraftproduksjon.

Vi har i våre innspill til Strømprisutvalget tatt utgangspunkt i de konkrete problemstillingene utvalget er gitt av regjeringen. Vår rolle som kraftprodusenter er å gi innspill til kraftsystemets utforming. Vi forstår at høye kraftpriser er krevende for husholdninger og næringsliv, og mener at det finnes andre tiltak som er mer egnet for å lette byrden enn å endre markedets utforming. Det er andre miljøer som har bedre ekspertise på hvordan dette eventuelt kan gjøres best.

Marginalprising sikrer at strømprisen forteller om kraftsystemets tilstand og priser som varierer viser behovet for fleksibilitet.

For at vi skal finne en god vei til et energisystem uten utslipp er fleksibilitet en av nøklene og marginalprising gir incentiver til det.

Må ivareta finansielt marked

Et underkommunisert poeng når det gjelder investeringer er betydningen av likvide finansielle markeder. Finansielle markeder byr på muligheter for sikring av den kraftproduksjonen vi allerede har, men finansielle markeder bidrar også til å realisere investeringer i fornybar energi.

Likvide finansielle markeder bidrar til større grad av sikkerhet om strømprisen og muligheter for å dele risiko, som igjen gjør det attraktivt for mer kapital å komme inn og utløse investeringer. Det er viktig at norske myndigheter jobber aktivt for å skape og ivareta et likvid finansielt marked.

Likviditeten i de finansielle markedene har falt lenge, og forsvant mer eller mindre helt med innføringen av høyprisbidraget, som ga økt skatterisiko.

Vi foreslo i våre innspill at utvalget ser på tiltak for å øke likviditeten i de finansielle markedene.

Det kan være å innrette skattesystemet sånn at det ikke gir økt skatterisiko å prissikre finansielt på Nasdaq eller andre organiserte markedsplasser. Det er også viktig å redusere prisforskjellen mellom budområdene, som har vært en viktig driver for redusert likviditet. Nytt nett, bedre utnyttelse av nettet vi har, høy kapasitet i day-ahead-markedet og bedret nordisk samarbeid er viktige tiltak.

Bør Statnett auksjonere områdekontrakter?

I tillegg bør utvalget vurdere om det er aktuelt at Statnett auksjonerer områdekontrakter, som Svenska kraftnät gjør, og forslagene Europakommisjonen foreslår for de finansielle markedene i sin kraftmarkedsreform.

For å kunne vurdere investeringer er det helt avgjørende å ha prosjekter å vurdere. Vi ser på mange muligheter og har også noen prosjekter i konsesjonsprosess. Gitt det behovet for ny kraftproduksjon som blant annet Miljødirektoratet har pekt på i lys av klimamålene, er den mest grunnleggende utfordringen at konsesjonsprosessene er tidkrevende.

Vi mener at marginalprising ikke er til hinder for investeringer, men tvert imot gir viktige signaler om investering i fleksibel produksjon og forbruk.

Et løft for de finansielle markedene, justert skattesystem og bedre konsesjonsprosesser er viktige tiltak for å øke investeringene i ny fornybar energi.