KRONIKK: Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens analyser og synspunkter.

Av: Jannicke Hilland, konsernsjef i BKK AS og Rune Indrøy, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt i BKK AS.

Skal vi lykkes med å nå klimamål og ny verdiskaping krever det at vi tenker nytt om nettutvikling og infrastruktur. Det bør skje i energimeldingen som regjeringen skal legge frem denne våren.

I Vestland er det stor etterspørsel etter fornybar energi til elektrifisering og ny miljøvennlig næringsvirksomhet. Interessen for nye investeringer gjør at vi kan etablere en høykompetanseklynge for elektrifisering her på Vestlandet. Det er gode nyheter for fremtidens arbeidsplasser og verdiskaping!

Bare i regionen vår vil det de nærmeste årene være behov for en vekst i strømbruket som tilsvarer dagens forbruk i hele Oslo. Omfattende elektrifisering av transportsektoren på sjø og land og innenfor havbruk krever mye fornybar energi. Det skal etableres ny og fremtidsrettet industri som datalagringssentre, batterifabrikker, hydrogenfabrikker og anlegg for lagring av CO2. I tillegg skal olje- og gassinstallasjoner i Nordsjøen elektrifiseres.

For å kunne levere den fornybare energien som trengs, må nettet forsterkes. Eksisterende nett må oppgraderes, og det må bygges nye linjer. Med dagens prosesser for saksbehandling vil dette ta altfor lang tid. Vi må få opp tempoet. Dersom vi ikke lykkes med å komme i forkant og på den måten skape forutsigbarhet for næringslivet, vil vi miste forspranget vi har.

Bare i regionen vår vil det de nærmeste årene være behov for en vekst i strømbruket som tilsvarer dagens forbruk i hele Oslo.

I Klimameldingen som for tiden behandles i Stortinget, sies det ikke noe om hva økt elektrifisering vil bety for vårt energisystem. Det er en svakhet med meldingen og noe vi har påpekt inn i Stortingets behandling av den. Derfor er det positivt at det er kommet signaler fra olje- og energiministeren om at dette er en problemstilling man vil se nærmere på i den kommende energimeldingen.

Her er våre fem tips til tiltak som bør være med i en elektrifiseringsstrategi, som del av den nye energimeldingen:

  1. Legge til rette for ny grønn industri: Strategien må gi økt forutsigbarhet for næringsliv og industri. Oppgradering av eksisterende nett eller bygging av nytt må skje raskt og effektivt og tilpasses næringsutvikling og den grønne omstillingen.
  2. Statnett må få insentiver som sikrer at næringen legger til rette for nytt forbruk på en god og effektiv måte: Statnett må være i forkant når ny og fremtidsrettet industri har behov for mer elektrisk kapasitet, og måles på dette. I årene fremover ser vi en stor vekst i behov for strøm når transportnæring og annen kraftkrevende industri etterspør mer elektrisk kraft. En av driverne bak denne utviklingen er økt CO2-avgift.
  3. Tempoet må økes – saksbehandlingen må gå raskere: NVE må sikres kapasitet til saksbehandling, slik at tempoet kan økes. Prosesser knyttet til konsesjoner bør gjennomgås for å effektiviseres, uten at dette går på bekostning av kvalitet.
  4. Bruk nettselskapenes kompetanse bedre: Regionale nettselskaper med dokumentert kompetanse og erfaring, må kunne avlaste Statnett i planlegging og bygging av infrastrukturprosjekter. Dette vil kunne øke tempoet og gjøre arbeidet enklere for Statnett.
  5. Ta i bruk ny teknologi: Strategien må ta høyde for at ny teknologi må utvikles og tas i bruk, noe som kan gjøre det mulig å benytte nettet mer effektivt og holde kostnadene nede. Strømstyringsapper, batterier, digitalisering og bruk av kunstig intelligens er eksempler på teknologi som vil bidra.

Oppgradering av eksisterende nett og utvikling av nytt står høyt på agendaen i hele Europa, og i Sverige har de besluttet å utarbeide en slik strategi. Her må vi som nasjon også være relevante.