Av Aslak Andersen, daglig leder i Otera Infra, og Helge Rysjedal, daglig leder i Eviny Solutions.

Dette er et debattinnlegg som står for artikkelforfatternes regning.

Norge skal elektrifiseres. «Alle» er enige om at vi skal bygge like mye nett de neste 10 årene, som de foregående 100. Det er knapt noen konferanse, rapport eller avhandling som ikke nevner dette. Ei heller en festtale, i alle fall ikke innenfor fornybar-sektoren.

Men hvor mye skal vi egentlig bygge? Ikke bare av linjer, men også trafostasjoner, bryteranlegg og alt annet som hører med i et kraftsystem? Og hvem skal gjøre det? Slik at vi når våre mål for elektrifisering?

Som nasjon står vi ved et veiskille. Og vi som er frittstående energientreprenører og en del av leverandørindustrien tror ikke veien mot monopol er løsningen.

Vi har 31.000 km sentral- og regionalnettlinjer i Norge. Tall fra Fosweb viser at det ble bygd 102 km nye sentral- og regionalnettlinjer i hele fjor (2022). Ser vi en utfordring om å bygge like mye de neste 10 årene som de siste 100? Kanskje vi bør få opp farten?

Det hele starter hos nettselskapene som har konsesjon for å eie, bygge, drifte og vedlikeholde strømnett innenfor et gitt geografisk område.

Spørsmålet er om de 97 nettselskapene vi har i Norge skal gjøre alt selv, for at vi skal komme i mål med det grønne skiftet.

Vi tror ikke de som hovedregel bør det. Da blir det monopolets oppgave å bygge, drifte og vedlikeholde alt av strømnettet.

Å gå tilbake til fortiden er ikke fremtiden. Skal vi komme i mål, må vi bruke alle ressurser som finnes, og sørge for at eksisterende kunnskaps- og kompetansemiljøer blomstrer og vokser. Da bør alle nettselskap stille seg selv ett grunnleggende spørsmål; Har vi det travelt med å bygge mer nytt nett?

Hvis svaret er ja, bør nettselskapene erkjenne at et velfungerende energientreprenørmarked er en del av løsningen. Og at man som nettselskap må være med på å skape rammer og betingelser som gjør at leverandørindustrien kan bruke hele sin portefølje av mennesker med unik innsikt og kompetanse i hvordan bygge nytt nett.

Vi tillater oss å si at her har man sannsynligvis mye å lære av Nye Veier AS som vektlegger gjennomføringsevne, kvalitet og løsningsforslag. Priselementet har Nye Veier AS skjøvet langt bakover i rekken fordi dette etter deres mening kun skaper høyt konfliktnivå med dertil dårlige løsninger og et ikke-fungerende entreprenørmarked. Med dette perspektivet på innkjøp har likevel Nye Veier fått ned byggekostnaden i sine prosjekter med 17 prosent siden de har forstått at man får mer for pengene hvis alle drar i samme i retning.

Norske energientreprenører utfører prosjekter i hele Norge og har lokal tilstedeværelse i alle fylker, fra Mandal i sør til Vadsø i nord. Til sammen er det over 3000 ansatte som er avhengige av volum og forutsigbarhet for å kunne eksistere i et marked.

Alternativet er at energientreprenørene ser andre veier, og retter sin innsats mot andre kunder og markedssegmenter enn nettselskapene, som egentlig burde være et stigende marked. Norge trenger mer nett.

I reguleringsbestemmelsene for nettselskaper er det i dag ingen plikt til å sette ut entreprenørtjenester i markedet. Vi håper imidlertid at alle nettselskaper føler seg forpliktet til, og ikke minst ser verdien av, å vurdere det. Energientreprenørene kan jobbe effektivt til høy kvalitet, etter egne prosesser. La alle som kan bidra til å bygge det nettet innbyggere og næringsliv i fremtiden må ha.

Må tørre å tenke helt annerledes

Omtrent alle nettselskap i Norge kan skape seg en posisjon som en attraktiv kunde. Dette vil imidlertid fordre at de tør og evner å tenke og handle på en helt annen måte enn de har gjort hittil. Hvis ikke tror vi at eier av nett vil kunne oppleve mangel på kapasitet når de virkelig store prosjektene skal bygges og når ekstremvær har ført til beredskapssituasjoner. For å få realisert mest mulig, billigst mulig må nettselskapene se leverandør-/entreprenørleddet som et strategisk verktøy og gjennom dialog skape forutsigbarhet for disse. Hvis ikke kommer ressursene og kompetansen til å bli slukt av andre bransjer!

Fra vårt ståsted, er vi nett og slett ved et veiskille. Effektiv ressursutnyttelse blir nøkkelen til om vi lykkes med elektrifiseringen eller ikke.