Dette er et debattinnlegg som står for artikkelforfatterens regning.

Av Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen (Ap)

Ole Petter Pedersen i Europower hevder i en kommentar at maksprisen på havvind ut av intet har steget med 36 prosent. Den påstanden er ikke riktig. Det er heller ikke tidslinjen Pedersen presenterer.

Norge har et stort behov for mer fornybar kraftproduksjon om vi skal nå målene for elektrifisering, utslippskutt og utvikling av industrien i årene fremover. Vi kommer med Energikommisjonens ord til å trenge mer av alt raskere, og vi kommer med all sannsynlighet til å trenge mye kraft produsert fra havvind. Dette er bakgrunnen for regjeringens havvindsatsing, og et viktig poeng for hvorfor vi mener det er riktig å støtte de første prosjektene for å få forsert utbygging av mer kraft.

Departementet har i prosessen med å utforme både innretningen og nivået på støtten fått eksterne råd. Vi mottok den første rapporten fra Vista Analyse og Guidehouse 21. november i fjor. Der ble det blant annet anbefalt å fastsette reservasjonsprisen basert på et LCOE-estimat. Denne rapporten ble sendt på offentlig høring sammen med det generelle forslaget til kriterier for Sørlige Nordsjø II og departementet ba blant annet om innspill på nivået på reservasjonsprisen. Av forståelige grunner kan kommersielle aktører ønske å være tilbakeholdne med eksplisitte innspill, men vi mottok ett høringssvar som pekte på en konkret pris (78 øre/kWh). Dette svaret må naturligvis ses i sammenheng med øvrige rammebetingelser i kontrakten.

Den andre rapporten fra Vista og Guidehouse ble overlevert 20. mars 2023. Her skriver rådgiverne at:

« (...) the reservation price should be slightly above LCOE level. The LCOE calculation depends strongly on the assumptions and input data. Generally, the LCOE-based reservation price should be calculated from the perspective of a typical investor, taking regulatory framework conditions such as taxes and financing conditions as well as transaction costs into account. To ensure that there is sufficient margin between the assumptions made by NVE and project developers, we would recommend adding a margin of e.g., 15%.»

Dette gir en reservasjonspris på 66 øre/kWh, som også er reservasjonsprisen som ligger til grunn for forslaget departementet sendte til Stortinget. Både ettervirkningene av pandemien, Russlands invasjon av Ukraina og stort press i leverandørkjedene har imidlertid bidratt til å øke kostnadene for havvindprosjekter med mer enn vi kunne forvente for bare kort tid siden. Gjennom høringen på Stortinget har det blitt klart at 66 øre/kWh kombinert med de øvrige rammebetingelsene antageligvis ikke vil være tilstrekkelig for å få et vinnende bud i auksjonen for Sørlige Nordsjø II. Dette er bakgrunnen for auksjonsrådgivernes tilleggsnotat, som vi mottok 4. mai der det foreslås en oppdatert reservasjonspris.*

Som en del av Energi- og miljøkomiteens behandling av saken, har vi naturligvis videreformidlet dette oppdaterte tallet. Dette betyr imidlertid ikke at maksprisen på havvind er økt. Hvorvidt reservasjonsprisen skal endres, er opp til Stortinget. Legger vi til grunn at kostnadsøkningene i næringen innebærer at taket for den totale støtten mer enn nås, vil det dessuten først og fremst være endringer i denne størrelsen som påvirker fellesskapets utgifter knyttet til å få realisert Sørlige Nordsjø II.

Departementet har hele tiden vært opptatt av åpenhet rundt våre vurderinger og de faglige innspillene vi har mottatt. Vi har hatt nær kontakt med mange aktører – eksemplifisert gjennom de rundt 250 høringssvarene vi mottok til forslaget til kriterier for Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Rapportene vi har mottatt som underlag til våre beslutninger er publisert.

Avgjørelsen om å stille opp med støtte gjennom en differansekontrakt på Sørlige Nordsjø II handler om viktigheten av å få forsert utbyggingen av fornybar kraft som samfunnet trenger, og som det vil ta lang tid før markedet realiserer på egenhånd. Samtidig er det viktig å understreke at regjeringen hele tiden har ment det bør være et tak for hvor store utbetalingene skal kunne bli, fordi fellesskapets betalingsvillighet helt klart har grenser.

Nå er det opp til Stortinget å veie disse hensynene opp mot hverandre, og basert på den oppdaterte kunnskapen vi har fått avgjøre hvorvidt det er grunnlag for å endre på rammebetingelsene som ligger til grunn i forslaget i proposisjonen.

*Vista Analyse og Guidehouse anbefaler en reservasjonspris på 106 øre/kWh. En sentral forutsetning for denne reservasjonsprisen er ikke riktig, ved at Vista Analyse og Guidehouse har forutsatt at OED har brukt en diskonteringsrate på 4 prosent, og diskonterer derfor til 6 prosent. Det riktige er at OED allerede har brukt en diskonteringsrente på 6 prosent. Derfor så OED bort fra tallet på 106 øre/kWh i sitt svar på spørsmål fra energi- og miljøkomiteen.