Av Irene Meldal, kommunikasjonssjef i Statnett

Dette er et debattinnlegg som står for artikkelforfatterens regning.

Vi har stor forståelse for ønsket om å kunne etablere ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser. Vi skjønner også at det er vanskelig å forstå at mangelen på strøm og strømnett kan utsette og stoppe industriplaner. Dette gjelder dessverre for mange områder i Norge.

For å få et helhetlig bilde over behov og løsninger, har Statnett utarbeidet ti områdeplaner som dekker hele landet. For Nord-Norge har vi gjennom dette en nordområdestrategi i Områdeplan Nord og Områdeplan Nordland. I tillegg til strømnettet, som vi planlegger, er det også behov for mer kraftproduksjon.

Vi står midt i det grønne skiftet. Det grønne skiftet byr også på nye muligheter for ny næring, og det innebærer en overgang fra fossil til fornybar energi for eksisterende industri. Omstillingen skjer raskt, og siden 2018 har Statnett nå mottatt forespørsler om å knytte nytt forbruk til strømnettet som tilsvarer det toppforbruket vi til nå har målt en kald vintertime. For å kunne gi nettilknytning til alle disse, må vi i løpet av få år må utvikle et kraftsystem som kan håndtere dobbelt så høyt øyeblikksforbruk (effekt) som det kraftsystemet vi nå har kan gjøre. Til sammenligning er det bare kommet inn forespørsler om å tilknytte en firedel så mye ny produksjon som nytt forbruk.

Behovet for nett stiller store krav til oss som drifter og bygger ut, og vi har planer om å investere opp mot 100 milliarder kroner i nye nettanlegg det nærmeste tiåret. Ett av grepene vi har tatt for å effektivisere dette arbeidet, er å utarbeide helhetlige områdeplaner, som altså er strategier for hvordan vi skal utvikle strømnettet i de ulike områdene.

I Nordland har vi reservert kapasitet til nytt forbruk som tilsvarer en økning på om lag 50 prosent fra dagens nivå. På sikt er planen å bygge en 420 kV-ledning til gjennom hele fylket fra nord til sør. De nærmeste årene vil vi øke kapasiteten ved å oppgradere transformatorstasjonene våre i Rana, Nedre Røssåga og Marka, og vi vil oppgradere den forbindelsen vi har fra Nedre Røssåga til Sverige til 420 kV.

I nordre Nordland, Troms og Finnmark har Statnett mottatt forespørsler som tilsvarer det dobbelte av dagens forbruk. Her har vi reservert kapasitet til nytt forbruk som tilsvarer en økning på 80 prosent fra dagens forbruk. Også innenfor det området denne områdeplanen dekker, har vi identifisert en rekke tiltak for å øke kapasiteten i nettet. Dette er fra pågående arbeider med transformatorstasjoner til en mer langsiktig løsning med mer kapasitet inn sørfra med en ny 420 kV-ledning.

Vi er altså i full gang, men nettutvikling tar tid.

I tillegg til nytt nett, er det også behov for ny kraftproduksjon. Den utfordringen går videre til andre aktører.