Dette er et debattinnlegg som står for artikkelforfatternes regning.

Av Kristin H. Lind, leder for nett og kraftsystem og Jørn Bugge, næringspolitisk rådgiver, Fornybar Norge

I en tid med eksplosiv men mer usikker etterspørselsutvikling, hvor nettselskapene må bygge mer nett raskere, er det behov for at det nasjonale fellesskapet kommer på banen for å sikre at nasjonale klimamål ikke belastes de lokale felleskapene gjennom lav avkastning til kommuner/fylkeskommuner og høy nettkostnad for kundene.

Nettselskapene har i over 25 år gjennom inntektsreguleringen fått insentiver til å holde egne kostnader og dermed kostnaden for kundene så lave som mulig. De har bygget ut mer nett basert på etterspørselen i samfunnet, og opprettholdt en leveringspålitelighet nær 100 prosent. Dette har fungert fint i en tid med jevn og forutsigbar forbruksutvikling.

Energiomstillingen vi nå er inne i har imidlertid medført en eksplosiv vekst i etterspørsel etter nettkapasitet med det resultat at nettet i dag er for lite og nytt nett ikke kommer raskt nok på plass og køer oppstår. Samtidig innebærer situasjonen økt usikkerhet når det gjelder hva faktisk utvikling vil bli. For å kunne møte denne usikre etterspørselen må nettselskapene ta økt risiko både i nye investeringer og i driften av eksisterende nett.

Mer risiko i investeringer

En mulighet for mer nett raskere er hvis nettselskapene tilrettelegger for nye tilknytninger før selve etterspørselen i form av kunde er på plass gjennom å investere i "overkapasitet", eller utvikle nye områder i forkant.

Sannsynligheten for at nettet faktisk bygges ut med for mye kapasitet også på sikt er liten, og den samfunnsøkonomiske gevinsten i form av nye arbeidsplasser og reduserte klimagassutslipp ved at flere får tilknytte seg nettet er med all sannsynlighet mye større enn det mulige samfunnsøkonomiske tapet av eventuelle unødvendige investeringer.

Men inntil nytt forbruk er på plass kan det ikke være slik at eksisterende kunder eller eierne av de lokale nettselskapene skal belastes regningen. Nasjonal satsning og mål må følges av nasjonal risikoavlastning.

Mer risiko i driften

Begge NOUene Nett i tide og Mer av alt – raskere tar opp at dagens strømnett må utnyttes mer, og nettselskapenes risiko øker tilsvarende dersom de skal drifte nettet tøffere slik at flere kunder kan koble seg til eksisterende nett. Selv om sannsynligheten for avbrudd kan være lav, er ofte konsekvensene i form av kostnader svært store. Med høye satser for avbrudd (KILE-satser) vil derfor nettselskapene kunne ta mindre risiko enn hva som kan være samfunnsøkonomisk optimalt i en tid med knapphet på kapasitet.

KILE-satsene skal reflektere samfunnets kostnader ved tap av strøm, mens samfunnets tapte økte verdiskapning og manglende reduserte klimautslipp ved at flere kan benytte eksisterende nett er ikke hensyntatt. Hvor reflekteres dette? Samfunnsøkonomien av økt utnyttelse mesteparten av året er trolig langt høyere enn det samfunnsøkonomiske tapet som følge av noe lavere leveringspålitelighet.

Løsningen

Dagens tilknytningsplikt gir ikke ekstra fart i nettutbyggingen, det er behov for ytterligere virkemidler for å gi oss flere MW i dag og i morgen – raskere. Premier nettselskap som tar i bruk mer ny teknologi for bedre utnyttelse av nettet. Gi de en større rolle som koordinator overfor kunde og lokalsamfunn for å finne de beste løsningene sammen. Premier nettselskap som tilrettelegger for ny industriutvikling.

Nettselskapene er gjennom dagens økonomiske regulering premiert for å utsette kostnader og ha en nøktern utvikling av nettet, til glede for eiere og eksisterende kunder. Dette har vært rett medisin for et nett som historisk ble bygget med god kapasitet. Denne kapasiteten er nå i stor grad brukt opp og vi befinner oss atter en gang i en situasjon hvor vi skal «bygge landet». Nå er imidlertid tiden vi har til rådighet vesentlig kortere enn på 1950-tallet.

Finansiell risikoavlastning lokalt, for eiere og kunder, for å nå de nasjonale klimamålene vil være et viktig bidrag for raskere utbygging av nytt nett og bedre utnyttelse av eksisterende nettkapasitet.