Forrige uke kom SSB med nye tall på kvinneandel i norsk arbeidsliv. Og utviklingen er fremdeles nedslående. Kvinneandelen i kraftbransjen er på 20,8 prosent. Tilsvarende tall for 13 år siden var på 18,9 prosent.

Det er Abid Raja – kultur- og likestillingsminister fra Venstre - som har ansvar for forvaltningen av den statlige politikken på likestillingsområdet. Til Europower Energi sier Raja at en kvinneandel på 20,8 i kraftbransjen ikke er godt nok.

– Nei, jeg skulle ønske kvinneandelen var høyere. Det er ingen tvil om at det finnes mange kompetente kvinner der ute, og det ser ut til at kraftbransjen har en jobb å gjøre når det gjelder kjønnsbalansen. Når næringslivet lykkes på andre områder, er dette ofte som følge av målrettet innsats, strategier, realistiske planer og mål. Hvorfor skal det være annerledes med kjønnsbalanse? Dette er noe som må prioriteres! Næringslivet har et samfunnsansvar, og jeg forventer at likestilling settes høyt på agendaen, sier han.

– Er det viktig at kvinner søker seg til energibransjen?

– Kvinner i toppen av næringslivet handler om tilgang til makt, ressurser og beslutningsposisjoner. Det er klart at dette er posisjoner som ikke bør være forbeholdt et av kjønnene, heller ikke i energibransjen, understreker han.

Trenger innsikt

Når Europower Energi spør hva han foreslår blir gjort for å få kvinner til å ønske å jobbe i norsk kraftbransje, svarer han;

– For å gjøre noe med forskjellene trenger vi kunnskap og innsikt, og denne våren vil regjeringen legge frem en strategi for et mindre kjønnsdelt utdannings- og arbeidsliv. Et av innsatsområdene i strategien er flere kvinnelige ledere, og jeg håper dette arbeidet kan bidra til å løfte flere kvinner opp og frem, sier Raja.

Han nevner også regjeringens arbeid for å styrke aktivitets- og redegjørelsesplikten som viktig tiltak.

– Det betyr blant annet at arbeidsgivere med flere enn 50 ansatte får flere forpliktelser enn tidligere, som for eksempel å kartlegge kjønnsforskjeller i lønn og bruk av ufrivillig deltid. Jeg er sikker på at en styrket aktivitets- og redegjørelsesplikt bidrar til å øke bevisstheten om hva som fremmer likestilling.

Som et siste punkt løfter Raja frem fedrekvoten – der det legges opp til at arbeidsgivere har likere forventninger til kvinnelige og mannlige arbeidstakeres fravær i forbindelse med barn.

– Jeg vil sterkt oppfordre mannlige ledere til å være gode forbilder og bygge en kultur der det er selvsagt at far også tar ut foreldrepermisjonen, avslutter han.